תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

שכן דרך בני אדם להניח בבתים : ו גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק חייב גמל שהיה טעוןפשתן ועבר ברשות הרבים ונכנס פשתנו לתוך החנות ודלקו בנרו של הנוני והדליק את הבירה - בעל הגמל הייב הניח חנוניגרו מבחוץ החנוני חייב רבי יהודה אומר בנר הנוכה פטור : פרק ז מרובה מדת תשלומי כפל ממררת תשלומי ארבעה וחמשה שמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח היים ובין בדבר שאין בו רוח חיים ומדת תשלומי ארבעה והמשה י אינה נוהגת kא בשור ושה כלבד שנאמר כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו וגומר - אין הנונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל ולא הטובח ולא המוכר אחר הגנבי משלם תשלומי ארבעה וחמשה : ב גנב על פי שנים - וטכח ומכר על פיהם או ע"פ שנים אחרי'משלם תשלומי ד' וה' - גנב ומכר בשבת - גנב ומכר לע"א - גנב ומכר ביום הכפוריסי גנב משל אביו וטכח ומכר . ואח"כ מת אביו - גנב וטבח ואח"כ הקדיש - משלם תשלומי ארבעה וחמשה - גנב וטכח לרפואה י או לכלבי השוחט ונמצא טרפה השוחט חולין בעזרה משלם תשלומי ד' וה' • רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

רבי שמעון פוטר בשני אלו : ג ננב על פי שנים וטבח ומכר על פיהם ונמצאו זוממין משלמין הכלי ננב על פי שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים * אלו ואלוזוממין הראשונים משלמים תשלומי כפל והאחרוני'משלמין תשלומי שלשה נמצאו אחרוגי' זוממין הוא משלם תשלומי כפר - והן משלמין תשלומי שלשה - אהר מן האחרונים זומם - בטלה עדות שנייה - אחד מן הראשונים זומם - בטלה כל הערות שאם אין גניבה - אין טביחה ואין מכירה: ר גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי עד אחד או על פי עצמו - משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה " גנב וטבח בשבת • גנב וטכח לעבודה זרה גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומכר גנבוהקדיש - ואחר כך טבח ומכר משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה ר' שמעון אומר קדשים שחייב באחריותם משלם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

משלם תשלומי ארבע וחמש שאין חייב באחריות' פטור: ה מכרו חוץ (ס"מ) מאחד ממאה שבו או שהיתה לו בו שותפות השוחט ונתנבלה בידו * הנוחר והמעקר משלם תשלומי כפלי ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה גנב ברשות הבעלי' טבח (פ"6) ומכר חוץ מרשותם או שגנב חוץ מרשותם " וטבח ומכר ברשותם - או שגנב וטבח ומכר חוץ מרשותם - משלם תשלומי ארבעה וחמשה - אבל גנבוטבח ומכר ברשותם פטור : ו היה מושכו ויוצאומת ברשות העביים פטור ' הגביהו " או (ס"מ) שהוציאו מרשות הבעלים ומת - חייבי נתנו לבכורות בנו - או לבעל חובו" לשומר חנם (ס"מ) ולשואל לנושא שכר • ולשוכרי והיה מושכו ומת ברשות הבעלים פטור הגביהו או (ס"6) שהוציאו מרשות הבעלים ומתחייב: ז אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישרא אבל מגדלין בסוריא - ובמדברות

שבארץ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- וסלומות - שכל גוון נעלי

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מסרי מין ימוי למלמכס מחית דמיירי כשתס כנימוס שמין כני אומנות מכל מס סוb כן מומנות ויכול לעסוק כמלאכתו מfר קליו משערין סשכת כפי סמלמכס שיכול לעשות מחר שיתרפb - ומיסוbס נוקב מרגליות סוb שמין קטיעות רגליו מפסיקי 8 : כמוענד סעומד לשמע לרנו מפערין קפכתכללו עומד לקמפלרכו : לסרי מסירנק למיקוב מרגליות - - - -ר - סכ

[graphic]
« הקודםהמשך »