תמונות בעמוד
PDF

מיתס חמורס • חכל מי שנתחייב מיתס קלס. וסלכתח נמירס רפע חלל כריק סנ6מר ויקי קס קוכריס לי וסנס רסנחת נס פניס ולס מרכע : י נחמכל הנשר • ככר נתכפר לו רישליכו חת הזיס נקנר סליסע וינע תליס כעלמות שיסע במיתתו ונבזיונו : מלקטיס חת סעכמות וקונריס סוזן • ויחי ויקס על רגליו לחלו לליקיימי ויסי כח פי סניס נרוקן !•• כקכרות לכותן: ולו היו מחבליס גרי סיסל כוונן כפרת לקח תניח על רגלו עמר - ולכיתו לח קלן

ולביתו לס סלך • חלם ויקינז פי קס. ולית דסמרי לפי

סניס סתקייס כנעמן סריפס נקFכלו' חנס מפיספינולb ו נתעכל הבשרי מלקטין את העצמות • וקוברין מכרעתו פסים סקונס כמת כוותי פעת סין מתובלים אותן במקומן • והקרובים באים ושואלין בשלום סכח'F נח תהי כמת נמרח : עליסס סלל נגמרת כפרתן הריינין ובש יום העדים כלומר שאין בלבנו עליכי ו נתעכל קכטר 5סון עד שיתעכל הכפר. (סוחר בלום • שדין אמת דנתם : ולא היו מתאבלין

קר"ן כנר ולרחי קובלות • חלקי :

אבל

נתכפר לו במיתתו וככזיוגן • פרק ז

וכן לפון רש"י

ור"ל כיין העיכול ונייסכתב בזיון סורדת לתחתיתי יתכן לחית רחמרי המספרים על פי מס סלפרססו 6ל6

cכ"ל דלנ"י סתימות גולן כפירטי לנקמן וכמנסג סרבית סנותנין תחת כחרון פלס ותכסין לותו ו6ח"כ מורידין תחרון עס המקנקכר כמ"ס כטור יו סי' oc"כולסין כתעכל bסון כלייס הוס • וסרמכ"ס כפרק ייר מהלכות סנהדרין העתיק נתלכלכול' ועיין מ"ס כמשנסג' כ'ו ריומה יעיין פרק דלקמן מפנסי'כפירום סר"נ : ולא היו מתלכלין • כפנתריב כדי fcpt כוינן כפרק נקס : וסית הלמר לפי ccסכילות וכו' וכסופה סעס וכו' סל גנמרק כפרתן ער פיתעכל סנסר • וסוליל וסרחי הסכלות • לדחי: גרסה לפרסולחיק דמרי מניעת הלכלות לו לכפרת הילז לח סלין רלוי להתפלל עליסס גסטרין לס כנמרק כפרתן • וכן לסון קרמכ'ס ולין רחו להתסכל על פרוניכיך כפי פלין עונותיסס מכופריס וכו'• עין • וטעמה מכוחר כוח לבלבול רסעיס ינס ולח לכלות • סכל לסחר פנגמרת כפרפן כיון שנקנת קרי הול כלחין: ורווי קיס לסתקכל - חלק הוליל וסלחי חדחי • וקסלית ותחי רסוליל ירחי הרחי. כל כרחכו כריכין סנונימר נ"ב לפירוtc קמס וbף ע"נ רטפת למניעת חכלית הוס מטוס כפרס : ("כי נגמרק כפרן ססוf fחר העיכול כמ"ס סר"כנ"ככפירוסל קנה למלי לק מתסכל תו עליסן חלה על כרחך סוחיל וחלקו חרחן • ו6"כ סותליס נקר'נ לפרסין סוליל וחרסי • כפירוס קמח • ולס ס"ל לחלק בין פני ספרופי' 6לה במניעת תחלת הלכלות תלפירוק קמ6 מסוס כפרק • ולפירוס פניסbינס רחויס לסתקבל עליון - הכל במניעת סוף הלכלות טויס הם שניספירוזיס נטעס 6חר • רקומיל (6רחי חרקי • ירקרקתי לדעת מוכח סדכריס סכתנ קרין ורמיתי פור סלסון כלי 6תקל בזיון כפרת לקס לפון רס"י סול כפירום התחנה יוקן חית לחמרי רכרי סרמכיס ון: חכליס לסס סורס נגמרס • kה סלח כלומר סס כלסון וכסגנון זה • דמעיקר מסקינן כנמרח דל ןסכלות • לפי פלס נגמרת כפרזן ערחחר העיכול - נחקק מסור רכ 6סי וחולק כוס סלסין : 6בלות מחיגנתי קח תחלת מסתימת הגולל כפרק מלימתי קלה יס מכי חי כערס רקנרח פורתס סוחיל ולרמי סלחי לי הכי למה לי עיכול רמסוס דלס 6פסר ופירס"י ורכ 6סי 6מר רלח כעינן לכפרת עיכול הנסר מלס נערה רזיבוט הקבר פורקס מכפרת וטעמ6 רלס היו מתסכליס סוליל ו6לחו • ולין ס"ג ותיק רחי לקיכרו כקכר סנותיס' אחר כערס לקכרח פורת6 656 רלח 6פסר נטלו • תפוס ונכקט כריסו ומסרים • ע"כ : וק6pc טעמל וכרי סתרס כיוכן כפרה לתס סניס כמי לרכ 6סי: חלס ולסוגי6 קמ6 כחותו טעס מספיקין סלין מתסכליס כל עיקר ער ליקיט פלמוק • סלז חל עליו חבלות הניקוט רתכן סוף פרק ח' רפסחיס דורסי כסנקכריס כקכורות החנות ממתחים נכל ריניקן לכל לרכ 6סי לה סני החי טעמ6 65c להתלכל מני סוי כערל לקכרח פורת6 • וכעי לטעמ6 קומיל נסרקי - ומיסו לרכ לפינתי דין לעלות ליקוט ס לו - פוק (9) תיק תל קורס הליקוט ולל שייך לומר סניחה • וחרקי 65 קלי על חבלות הליקוט • וכן נמי לסכרת סרמכ"ס דחין מתלכליס היינו חין רחני וכו'נפרס סוניק קמ6 נמי מטעס רלין רחוי וכו' . וחיכח כינייסו כרbמרן דלפוניס קמל fין נריך לטעס דסרחי טור הטעס רלין רלוי נספיק לזמן הטימל • ולרכ 6סילינו מספיק 6k על התחלת העיכול ומסס ולהלן כריך לטעמי להנחיל וחוקי. ומכל מקוס לסיניה קמה • ולרכ לפי דין לכלות הליקוט יס לו • 65

6מרן רחרחי מלח מהלכלות סלח דליקט וכמים לפירוס יסיונמנינו למדין דסר"כ וסרמכ"ס סכתכו סלס כנמרת כפרתן ער סיקעכל . וסוחיל וחלקי חרקי • אלה ברוק הוס 6ל6 כלומר ערסיתחיל להתעכל • וקייכומכי חווכערס רקנרס פורתס - וסכטעס מניעת הלכלוקים לפרס סנא קמ6 - ולרכ חסינטעס 6חר: רונס לומר כרטיסניתס נקכונו לטעס סתרס כזיון et לסוניק קמb סנינקן טעמם לכל מניעופהלכלות ער הליקוט • ולרכ 6סי לל סני חלה על התחת העיכול - ומסס על גמר העיכול תטעס לסוליל וסרחי • כן נמי לסרמכ"ס סוניה קמח - ורכ cf טעס לקלקס כמניפת הובלות - לפי סחינוכלו להתחבר וכו'.6 לסוניה קמר מספיק לכל המניעתי ולרכ 6סי כריך נס כן לסוחיל וסרחי כדפריסית לריי וניח6 לפרס רכרי קר"נכחית לחמרי וכו' - רלין התקנליס וכו' מטעס כזיון כפטקיספסתחיל כסקרנ. ועד שיתעכל נפרס כין לסון סר"נכין כלסון סרמנ"ס • ורונה גומר ער התקנת העיכול. מת חמת ברור: כפירוס פפיספס קנוללים לתריג פירוסיס טוניסי קחחו כמסנקג'פרס!' רמזיר: פמפרס כפי'רס"יכסו קלרין והשני כמסנס ד'פרק כ'דסלות פמפרס כפירום וגינוקס • לכן ססותס כִּי הקבר מלמענקי (וכערין פלפזר לומר למים קר"כ וסוחיל ולחי ללחי • לפני פירופיס קליי ולו"ק)

מכל

:

[ocr errors]
[ocr errors]

אבל חונכין • לין זס ככור לסרוג ומין כפרתו נמנעת נכן פרק ז ארבע מיתות . פקינס • סריפת • קרג וחנק • סלין חנינו'ס כלכ כלכריוס"י ולסכרת סרמכ"ס וטפס

סקילה חמורה משרפת • (תיקן מסוגי • מניעת הלכלות לפי סלין רחוי להתלכל וכו' היינו כהחכלו ccפן מקנקי ונפק'מינק למי שנתחייב פתי מניתוק רקי"ל נרות לזולתו לכל נקתלונן כלכו וחין רוחק זה הינו פלס מן לנרון כחמורס : ר' שמעון חומר וכו' - ולין הלכה כר"ס: זו הרסני בנות קרובו קוס :

מכות הנסקלי'. ה6 רפריםג' פרק ז סקילה פריפס

אכל אוננין - שאין אנינות&א כלב: כפרקין דלעיל: נ משקעין וכו' . פרק ז ארבע מיתות נמסרו לבית דין • חותו פס יתסכך לנס וחנק כתר קריב סקילת סמורק

סקילה שריפה הרג וחנק (תפול הפתילת על כסרן : מסריפס וכו' לפרס כס"ר ר' שמעון אומר שריפה סקילה חנק והרג זו מצות קשה לתוך קרכת כורכים לקמן כפ"ט מפנק גי (מ"ס הנסקלין במצו' הנשרפין היו משקעין אותו בכל סודר קשה לתיך הרכס קפה קל"; ונפקח מינק למי ער ארכובותיו ונותנין סודר קשה לתוך הרכ'וכורך מכפני' נסנוק ורכת מכחון מנתחייב סקי מיתו'וכו' וכ"פ על צוארו זה מושך אצלו וזה מושך אצלו ער|שפות' לתנין: לת ספתילס • פמילק רס"י וקרוניס ונ"י ומשנה את פיו ומדליק את הפתילה וזורק'לתוך פיו ויוררי סל חכר מדליק - נמשיך לפוך ר' רפיט קיח • וים לתמות לתוך מעיו וחומרת את בני מעיו ר'יהודה אומר אף פיו : וסיתרת כונכת לפין דל6 נקטי המפנק רעיל הוא אם מה בידם לא היו מקיימין בו (ס) מצות חמרמרו מעיו וילפינן מכני מסתיס וסניס מסייני מיתות שריפאא פותחין את פיו בצכת שלא בטובתו (ס) 6קרן סג'ניס וכל בני ישר! ניו סנתערכו נייִונין כקנה ומדליק את הפתילה וזורקה לתוך פיו ויורר לתוך יככו 6ת קפרפ' יונה כפרפו וי"ל דרכוקל לחמיר'עריפ6 • מעי • וחומרת את בני מעיו • אמר ר"א בן צדוק נופתס לקל כתיב ויקרנו ועור י"ל דניחה, נקו למינקט מעשה כבת כהן אחת שזינתה והקיפוה חבירי ויסלוס ככותנותס קכל כמי נפקות6 63רס 6חד : זמורות ושרפוה אמרו לו מפני שלא היה בין של מתקיימת מכות סרפס סעיר חנק לף על נר דל6 כתיר אותה שעה בקי: ג מצות הנהרגים היו מתיזין את פליןנסרפיס ס נני מטיס

נסרים לרכע מיתות ראשו בסייף כריך שהמלכות עושהרבי יהורה כלכר : וסכי עליף טפי נמרfגמירי לס • וכל מיתת אומר ניוול הוא (נת'לי) זה לא מניחין את ראשו ער וכתיב וחתכת לרעך כמיך קלמורס כתורס כסתס לי הסרן * וקוצץ בקופיץ - אמרו לו אין מיתה מנוולת כרור לו מֶיתת יפה: 6ף סוס התסרחי לו לסחמיר עלית מזו • מצות הנחנקין היו משקעין אותו בזכר ער לס מת נילס - כלומר מס be להקל עלית - ונר'סמעון ארכובותיו ונותנין סורר קשה לתוך הרכה" וכורך סית מת נירס ע"י סניקתס' בסתר חנק חמורה מסרג • על צוארו זה מושך אצלו • וזה מושך אצלו

קורס זריקת הפתילק: לק כלומר מיתת כידי סמיס

היו מקיימים (נכות פרפר , ונלמר מיתת בידי חרס מת

לפיכך לח היו מונקיס חותן מיתת הלמורק נילי פמיס • מיתס פלין כס רוסס • 6ף מיתס 6לס פותחיס 6ת פיו כנכת סנ6לוייס כלע"ז : ;לין הענק קלמולי כירי חרס מיתת סחין כס רוסס • ולחימה פריפס כר'יסידה : St הית כ"ו SE מותס סעס כקי ניוקיו קיו • מרחמל לחמנס נת כהן כסיפה • מכלל רסק (כת יסרלל) לס סחין להס גיס חלח קרח כמcמעו : ג ר' יסולת חומר ניוול כת סרפס קיס (קלכן מות יומת הנוחף על כרחך קנק סול) קול זס סיורנו מעומל ונופל : סון • ען ענק תקוע כלרן גמ' רף נ"ב: ב ארכובותיו לפון לרכוכותיו לל ללל נקסן כמות SEנפחיס • וככרייקה פירס לטעמה רפלין רכי יסולק וקול ספרק החמכפי סכין הרגל והיין ועיין פרק ד' דחולין לרכנן מפני סbמרס תורת וכחוקיתיסן כס מלכו וחמרי ניק מסנס ו' : קשה לתוך הרכס * כתר קרינקפס מכפניס רכנן כיון דכתיך סייף כלוורייתו • לחנוק" (רכס מכחון לסנין: ("פרס"י קסס לתין סרכס מפני

נקוס פרוכת סינס חונקת לפתוח פיו וסיפ'תסכל 6מגרונו ומכולקו לפיכך קשה מכפניס - ע"כ. וז"ל סרמכיס קסס כתוך סרכס : כלי מלח ינטער נמרו כלכר סקסס כסעת חנקו • פיל • ופי' כלכו מלסון לכדין ומפנסט'פ"ט וכלליס : זה מופך לכלו וכו' - לסון סרמכ"ס פר' ט"ו מסלי סנהדרין י (סניגביו זה מושך וכו': אף קול 6ס נ!ת וכו': כתב סר"כ כלומר 6ס ריק מת וכו' - ומסייס רס"י 6ף הו6 : bסנסכעלתי קול כלומר לס יסניקולו 6ף הול ימות נילס - וbין לו טרפה: בצבת • תרניס נמלקמיס : וככתסל כ"כ סר"כ כמסנס י' פ"ת דסכות: ג רבי יהורה לחומר כוול קו זה • לסון סר"נ פסורנו מעומר : וכריית6 פירס וטיס דפליג רכי יסולה חורכנן : מפני

66מרת תורת וכו' הכי תניס 6מר לסי רכי יסווה כחכמיס לף 6ני יודע סמיתס מכולת היל • לכל מי מטפס פסרי המרק מולה וכו' • וכמנינו למדין לרכי יסולק לק יקרק נוול למיתס סbמרו רכנן • bkמפני ססמרק פורק וכו' - ולס לקפרינן לניוול רקק מיתק מהול סופר

קיס

[ocr errors]
[ocr errors]

נקוסינקס • לסו מינייסו גמרינן וסלכס כחכמיס: ולוקן קיס מנוולת כמו 66מר כעכמו- פלטין רס"ר' יסולס לומר הנסקלין • חיק מינייהו לכתיכ כסו סקינס נהריה והנך רלח: *כל סוסfס הסתס מסמע מפניסקורנו מעולנד ונופל : ע"ס כתיכת נקו סקילס כתיכ כקו דמיו כו דמיקס כס • וכל מקוס וכ"כ נ"י- ומס סכתכ קרים וחמרו ליס רכנן כיון דכתיב סייף פנסי למין כו למיק' נס לינו !6 סקילס דילפינן כלוב וידעוני כלורייק6 וכו' • לחו מינייסו גמרינן דחי 65 תימל הכי קט וכתין כחכן ירגמו 6ותי

נתניה פורפין על סמלכיס רנניסס נס: וסנותן כזרעו עד שנפשו יוצאה : ו או הן הנסקלין הבא על ול6 מדרכי הלכנורי . היכי לילך קסכ' החי תכח מולך האס ועל אש'האבועל הכל'ועל הזכור ועל הכרטי פרפיכן וקכקי' ונחקופיקס לסועכו'תול 656 סק סעכו' והאשה המביא את הבהמ'והמגרף והעובד עכו"ס לח תלכו ל6 כיון דכתי'רפי נעלמ' סול מרתכס עכו"ס והנותן מזרעו למולדובעל אוב וידעוני והמחלל את כחוריית' וכתיב וכמפרפות ותנו מולך : וסכנקלל חנין

ותקלל חנין השבת והמקלל אביו ואמו והבא על נער'המאורס' לכותיך וגו' לחו מינייקו קל ולמר חמור ממנס רסיכון. והמסית והמדיח •

והמכשף

גרגרינן יכ"נ כיון דכתיב תרתי קלין חכיו ולמו-נפוליס

סייף וכו' ומ"ס סר"נרק.5 סס סמיס לכטלס • רסס תגן חיכו חייכ על סיקללס כסס ; קרה נקס ינקס נקימנס זלינו יודע מה קיס כססוס חומר והמסית חת היחידיס: ותמרים עיר

ותכלתי עליכס חרכנוקתת נקס ברית קוי חומר כקס זו סייף

כרקניה ננמ' ומ"מ פיתח על סר"כ דסוס ליס למנקט מקרה המפורס כו קרב רחמר קר6 לפי חרן • נבי פיל סנלחת וכנו: כּרין וליכנס לכרוז ליס מכריז • (תוקונת נכטנן חוכגרוכו) ומפני לפי סוג כתי'. (פיפיות של סרכ • פנינררין)חימס) רעכיל ליס ניסטרס (חולקו 5חרכו לפניס bמר קרח ו6סכת לרעך כמוך ברור לו מיתת יפה :ו אלו הןסנסקלין כת: הר"ן חית מיניקו לכתיננקו סקילת כסריס וסן סמולך - וכעל חוג וירעוני בפרשת קדוסיסי (מנדף נפרסת חמור ועוכר כוס נפרסת סופטסי וכסלל סכת כפרשת שלח לך (געות למסורסקי וכן סורר ומולק' כפרסת כי תכח - וסמסית נפרסת רלת ומסירים וקנן ולח כתיכ'נקו סקילס כתיכנסו למין כו וכו' וקן החס וPE6 הלכותכלס • ולזכור ומקלל 6כין נחמי (כולן כפרסת קלופיסי ונפזרו מקנת סלג' נכתב נתן רמיו 6ו רמירן נס וקס הכוז על סכסמס וק6סס המכילfת וכו' וילפינן לס נכרייתל כגמ' והעתיקה סרמכ"ס כפירוסו. וסו6 סנ6'כמוכן עס נסמס (לת קנקמת עקרונו ונחמר כמסית כי הרג תפרננו : מס לסלן בסקילס • 6ף כלן כסקילס וכמיתת הנקמק : כן מיתת הפוככ) ותדיח : מכרס גנת' סוף פרק טפילי דף פיט לגמרינן קרחה קלחה מפסית ויש לדקדק כסילרס ונקטס מתני' מbי טעמל וסרמנ"ס בפרק ט"ומסלכות סנהדרין סקדיס נערת קמחורס'קולס סזכור וסמסית נסתריס וסמכסף קורס למקלל ססכת וחפפר לומר כטעמ'מסוס וקכס על סלס וכו' על וסחסס סמכילס וכו' כתוכין כן כפלר חסרי מות ונסו קלופס זס 6חר זס ולח הקיס המכסף 6ע"פ סוס נזכר בפרשת משפטים קורס פרסת קעריות • לפי סו סס קרכיס לפיכך סקרימן וקמולך לע"פ סנפרעת קרוסיס נקוס לכולן : מ"מ קוחיל ונפרסת 6חרי מות נכתב ביןסכלס - (יזכור 65 כלס לקדימו וכן ג"כ פלה להכניסו כין קעריות-ורחת גס כן לסקריס קודס !יו כמגרף ולעכו"ס• פרס נוגעיס נסס"י יותר מהמולך ססוח חוק עכו' כעלמ6 לתכל דילן • ומכני פסמניף קול המכון הטס בלוי פסקדימו לעכו'נ"כ פסיכו נוגע כסס עכמו וסמך כעל חוב וידעוני חקר המולך מכן נסמך 6חריו כפר'קלופיס וכן סס כתוכיס עור נפר' סופטיס וסיס רסו כסכנין הח"כ מקלל חכיו ולמו כמו סקס סרוריס נ"כ סחר חוב וירטוניכפר' קלופיס E מרחה לסקריס מחלל 6ת סשכת פרוס מיקל ונתלל ככנון סכין סנסמיס • סקול כמכחיש כמעסק נרח)c(תיעול סלומה לענין עכו"ס סכן סופו כמפנק סיף פיס - ופי'סר"ג לפי פניקס כופרי' כעיקר מפני שהמולך נזכר חלל קעריות הסכימו ג"כ 6כלס וכמפכו לססמין כל פסמך ועכסיו חוזר וסמן נערת הפלורס' ססיל נ"כ ערוק 6k מעניינת מרוחק כהןגכור סקי6 כלמרק כמסג' תורס נפ' כי תנ6 לפיכך ל b Ebסמכס 6כלס • וססמין המולד וכל 6לו מטעמיס סכתכתי ועכשיו הקרימה למסית ומריס 6ע"פ שנכתבו כתורס קולס • וחימר מכסף לט"פ פסול כפרי משפטים קורי הכל לפי פקוח חוסן קסלר וכריס6 פסקדיס עריות ולחקר קעריות פנס עכו"סיולס"כ סוב וידעני וכן כסן 6חר נערה הכחורסת פנת מסית ומדיס פתוח עכו"ס ו6ח"כ מכסף סתוס כענין חוב וידעוני ולס כסלר כי חס כן סורר ומורה • וקנ6ג"כ מסוקר

כתורת כפ'כי תכ6 וסט"פ סמס נכתי קולס נערת סמfורסה כנר ממכנו טעס הקדימה לכערק סמלגרסה : הבר נקן המסככ מקרי זכור בסעיף ניר ע"כ וכתכו סתוס' רל רלס קתני ותניח זכר עליו סע"ג דכתי' כסליק מות

יומתו טניסס ליכ'למימר ריפל' וקרח נקט וכתי'ולת זכר לה תסכו' ע"כ: יעל סכסמס וסמכיס כסמ'עליו נמי חיים כדילפי'מדכתיכ כל סוככ עס כסתס מות יומת - 6ס 6ינו ענין לסיכס סככרכסמר

חיס 6טר יתן סככתו נכתמת תנסו ענין לכטכע למרכו עונם חזקות מנין וכו'. וכתכו סתוס'רמפוס דל6 כתיך . נסריס 6b מדרס6 65 קתני לה : והאשה המכילס 6ת כנהמה עליקרט"י וכ"י • וכן כלים פרק קמ6 דכריתות כתנרס"י כן • לכל כנופיפינו 6ס גרסינן קכי נסריח ונירוסלמי בנוסח קמפנק • (תחזק ממניס' על תחת הכלמס 4

ג 26 כה א קכם

דהבא על הלס נסונג רס"י : חייב עליס מסוס 6ס הגרחת: ותענכסף דכתיכ תכספילס תמיס וסמיך ליס כלסוכן

ומסוס 6סת לכיתה דלה קתני cfת מים • מטוס: עס כסמת מות יומת מס סוכר עס נרמס כסקילת • חף מכסף* והכל 6Sחר מיתת סיירי תוס' : משום 6ס ומפוס Fc6 עסקינס : הכל על קלס - חייג עליס סתי חטחות וככולקו קחו לסון כר"כ רככולסועריות כתיב כקו כרת וכתי'נקו חלוק עריות (כתינ כסוכרק וכתיב כקו חלוק חטלות) וחפילו כניף הטחות • כן הנקתי על סין

חקק וכן הנכק : כין מן "יופיין ככריתות פיקני והמכשף וכן סורר ומורה-הבא על האם חייב עלי' קלירוסיןרכיון סקרסס 6:קו משנה ו' : רבי יקות משום אם ומשו'אשת אבר' יהודה אומר אינו חייב היל • דכתיב (חים כי יקח חומר ליכו חיים חלק מסיס אא משו'האס בלכר הבא על אשת אבחיי (נמ'ל"ג) oc6• מפעת לקיחס נקרח החס כלכד רכזיך ערות עליה משום אשת אב ומשום אשת איש בין בחיי 6סתו וסן קייס קלוסין הן • חנן יערות חייך לס פנלי אביו מין לאחר מיתת אביו בין מן האירוסין בין מן רגנר קייס קיה מטות למן הי6 ערות סכין זpc6 הנשואיןהבא ער כלתו חייב עליה משום כלתו • עפרון : ה ער סיפרוס את חניך שכחי כ6ן ערות סכין ומשום אשת איש בין בחיי בנו בין לאחר מיתת בנו הסס ויכרך הפס נסס סנ6' ונחמר להלן פרות חכיו גלס בין מן האירוסין כין מן הנשואין הבא על הזבור ועל ונוקנ סס סrס כנקני ot מה להלן בחיפו'הכתו' מרכר הבהמה * והאשה המביאה את הבהמה * אם אדם סינקוב הפס נפס: ככל יום וקס ריס דקרליס 6פר חטא בהמה מה חטאתא לפי שבאת לאדם תקל כל זמן שהיו נוסחי' ונותניס סככ6ת 6סת חנין q כלן על ידה -לפיכך אמר הכתובתסקל דבר אחר שלא נכריקת העריס : היו לנין בחיפות סכתוב מונ' ולמדנו תהא בהמה עובר בשוק ויאמרו זו היא שנסקר חוקן נכנו כל 6רס סמספך בין לקוקר' כין לעוגס DCP1' פלוני על ירה: ה המגדף אינו חייב ער שיפרש רכר ומרכר כמי סמקלל והול' נין 6ת חכיו סריח חמו בין השם אמר רבי יהושע בן קרחה בכל יום רנין את כחסר קרי כנו גליחכמיס• taת סכין 6cיג' סמן • חיים העדים בכינוי •

יכה וכל'מקרינילס ידעתי לכנס: עלית מסוס 6ת סכין חמן

יכה לינק לסחכיו מנין תלמוד לומר ערות סמן 65 תגלת המן קיח • מטוס חמה לתת מחייכו וחי חתת מחייכו מפוס לפתחן • וחרים6 ערות סכין ונמשמעותית rc6 חנין פריל 6מו וסbינס חמו * קח מקלר וקלמר סכך היה 6cס cf מכין קיס 6מן 6sינו מתחייב מטוס b6ת לב חלל מפוס 6מו כלנו ורככן עלות חניך ממס ולחייכו פתיס • מסוס וסת זכר ותסוס ערות סכין וPEf חג ל: רמיזה הכל הלכך 65

6תיח חמן היה למעוטי חלס 6תיס לחיינו על 6מו סיני 6ת חכיו • כלמו סריק t6 לניו • וסכי מסמט 6מן ריח כפוייקה פיס כל נדרין סיין נק כין סקי6

E6 חנכין סלינס rtf 56 • נמרו: חייב עליה מסוס cfתרחכ ומסוס PC6 חיס• ולרכי יסודס כי היכי ווויס חנן היה למעוטי סינו חייך תיס 6ת חג הכי נמי לריס טרות חניך היה מסוס c6 חג לתת מחיינו - ולי 6תס מחייכו מסוס 6ת חי: (רכיון רמחייך עלית ריס6 יקרס מסוס PE6 הלב מסמע נמי 6סת לים וחתל היס ומפקיס) וככריית6 פליג נסריס כרחמר חכיי ורכנן ערות קכין סיל) ככעי לסוללותרת pc65 סכין לחסי מיתת • ור'יסולק מפרות 6:D חניך לו קנלס נפק6 ליס • ורננן הסיח לחזייה ללת לניו 57רייכנ"ס נפק' ליס כמ"ס לעיל : בין ל6חר מיתר 695c3 לר"נ"3 פינס מחזקות כג"ס 6ל6 לרכנן חוקרי סמעכו (כדלעיל): פינס אנין 6מרי לך התיק נרות חניך גילת דחפיק לת ריליס • מפקי לס 6ינהו לעונס רwcf לכיולbחר מיתס : בין לאחר מיתר - חחיוך רpc6 חג קי רמרני לית קרס. לכל זס 6סת לים 65תר מיתת לי קלמרי יס"י : כין מן החירוסין כתר קרינרליין סקרפה וכו' ידגמי קיחת קיים וכו' וכ"כר'יוכלומר רקיחת זו לחו קיח: סופת תיל 62 קיחת קרוסין כסף דנמר מסות עפרו: כמ"נפיים סר"נורים קלופין : הבא כלכלתו וכו' - ולחייל נמי מסוס לתכנן• (דר6 סני ל6וין יפני סמית הן ערות כליןלח תגלת לתכנן היל 65 תגלה ערותה) 6מר חכי פתח קכתוב ככלתו וסיס כלסת בנו • (דכתיב קיה

ומסמע הים החמורי, נריסה רקר) לומר לך ז קיח כנתו זו קיס 6סת כנו: נמר' ותחי רסלר וכתכית לקיר עליס 6ף לאחר גבייתי רס"י: הכא על כזכור: תימר למסי נפק6 מינס נקט ליי הכל : °אס 6לס חכס וכו' 6פ"פ סלח נפנק מפות דנמזגתינו ספנימי גִיינז מינכה מס סנסנס פססוכן כמה כסקילס סל6 למלכותו חלק ממס סקכתמה נסקלסי כמים לעיל גן ססיין ספיר למתניינ) יחס חרס חט6 וכו' : °תקלה מכפול פון רס"י : ה עד סיפרם הספירס"י סיזכור די:ס לכל 6ס לח סוניה סס מפיו סלח פמוט פס יוכח מפי חסר - וכרכו כטור • (פ"כ ומ"ס כר"נ ויכרך הפס כtס "גרייזר)

ומ"ס סר"כ סגלמר יניקן סיסס כיוקנו ot * הכי מפרט סמואל לרנריית' ופירני לקכי סדריק נהלי קרס • לומר לך פר פיקול סס נפס ע"כ - ועיין מ"ס כמשנה ח' • ונגמ' מסקינן ירחי נוקך ליסנ' דנרוכי סוס רfמרקרס ויקילוקלל למימר סנוקר קללה קון - ולמה ער רעכך תרוייקן • (פרופיכלוסיותיו ופירוטסי וכתיב חסר נקכונסמוק • וכרוכי) 5 ס"ו דכתיב סוכס 6פ סמקלל

- לס

יכס יוסי 6ת יוסי חני פמעתי מפני שהו:) כן 6רכע 6ותיות ולס כתיס סולf fת סנוקנותמקלל • פמע מינת סל6 סיס : עולה כנימטרי' שסיס לכך מכניס סס כן די 6ותיות ליופי :זיכה יוסי וכו' - כתב סר"כ סניפמעתי מפני ססוכן סרכט נגמר הדין וכליס כית לין לומר חייכסון • לו היו יכוליס חוקיות וכו! 6ס סמט 65 קר6 כפירוסר"י ססרי לקרנו על פי עדות זו bסמעו סכרי לס סמעו מפיקס fk קללת כפירס"יכתוב כל זס - ולסון סרמכ"ס נפיך תסלכות עכו"ס כנוי • ! מוכיחיס 6ת כל

פס כן ר' 6ותיות -k"ף דלית סחלס לסון • דגני קול יכה יוסי את יוסי • נגמר הדין • לא הורגים בכינוי נו"ן יו"ר : וים מי טמפרט להסמיע כרכס לtס לרכיס : אלא מוציאים כל אדם לחוץ ושואלים את הגדול סלינו חייכ 6על ס יקות: וקורעין ולס מלחין עולמי' שכהן ואומרים לו אמור מה ששמעת בפירוש והוא והכי חומר פעל פניקס קוק תפירת נכסנדריס • 66ין אומר והריינים עומדים על רגליהן וקורעין ולא נסקל יעלי ומדכריר" הקריעס נכרת - לכל סלר מאחין והשני אומר אף אני כמוהו והשלישי אומר כנמר' גרחק סדעתו פס קפירות מותר : 6ף 6ני אף אניכמוהו : ו העובר עובדי כוכבי' ומזלו'אחר קרויס • ומקל לכתכו רט סמעתי כמוקו 6ינו כריך העובר ואחר הזובח וא'המקטר ואחר המנסך ואי וטרינריופי עולס כגימטרי להזכיר כרכת סס כסס :

המשתחוה

:סי"סיור:"ימסייס וסיינו והשליחי חומר לתיק כמלן

יכת זס 6ת זה: ע"כנרת. דסמר מה סניס עדות חסת Sc q6: ערות fס : ו חד סרעתס סoct סינרן וכו'• 65 כעינן סיסלופס המיוחד נס כן לעובר - עכו"סנוכר פרין עכולתו נכן: (6סר סמוכה וכו': 65f5 סנילס הוג) מן ססמו' טbינס נמחקיס כמו bלסי"ס ולעיפ סלין דין עגורסת כ6חת מחונ'עכולו'הללו חייב יוכל כ"כסרמכ"ס וינרן לוקונסס מן ססמות סלינס נמסקיס • סחר עכולת סון מאר • חינו חייב על סיעכור כיוון עכורקת :

לכל קכ"מ כתכ סנ"ט מנח ליס סf ללמס כעיכן סיכון כסס וסמקכלו קניוחר • (מהרמהקטין ג'כ עליו כות ולחכמי לוני"S

טענו כעל סרמכ"ס • כ"כ 'ועיין מ"ס סוף פירותנועות אמור כעת משמעת כפי' כקן הכ"מ כירוסלמי פריך ומריי ליי נדוף - ומפני חלס 6ותו סtס ססתרתי לפניכס קלל וכו קלל

כלומר מזכיר סס כן ר' חוקיות וחומר הtס סזס סזכיר המגרף יקללנו. כלומריכקיוסי 6ת יוסי ול6 ידעתי למס ל כתכסרמכ"ס זס ע"ס : ולי נרחס פכין ססמיטו קרמכיס מסוס דכיון דכגמ' רידן לחם לפרוסי הכי מ"מ רס"ל לנמר' ריקן דלין סין ססיס כריך סיסמר ממס הלסין כססר סמעו רחלי סברס גמ' רידן דמתני' ללו כמcמע' ה' לפרס הוסיל ct גנן מקוס לטעות ולהכין סילמר קלפון כסר סמעו ו6תי' סורנס מינק חלק ולחי רחין הכי נָמי דכמסמעיסמפנק קוס סיסמר כלפון ססו6 ccמעו ממס ולענין קוסי' קירו' וכי S6 גרוף נ' רלס קסיס רכפחותרי תוכן 65 לגלוף מכונין לס לכו לס קול חלה כדי לקייס מכות סקילת נמכרך המס (מכוקו 6ינה מתקיימת חלק בכך ולפיכך נתחייב לומר פיפרס מידי דקות לסיטת • פותר התורה כפי' תימחק סנו הגדול נתיס ומפניסספק כים נכחן cלעריס סיפילו קול ודחי סוס נתחייב מיתס ויס לכו לקייס סמכות להמיתו - והרי חינה מתקיימת 6ל6 נכן : והריינין עומרין רחמר קרל • וחרור כל סליו (תול יופכ כעליית סוקרת חסר לו לכרו ויחמר חתול רכר 6לסיס ליריך ייקס מעל סכסר : (טופטיס• נ' כ') (סלח רכריס ק"ו ומה עגלון מלך מילון סהול עכו"ס ול6 ידע 6ל6 ככינוי עמל • יפרחל - (סס סמפולס עלכיונמ': וקורעין נמ' וכתיב (מלכי כייס לו) היכל יקיס כן חלקיתווסכנ6 ססופר ויוחס כן חסן המזכי' חזקיהו קרועי כנריס • פירס"יעל הגידופי' ccמעו מפי רכפקה כדכתיכ 6פר סלחו מלך חפור לחרף !סיס חי (סס יטר') ותס לכס תנן ססעריס קורעיס לפי ס6ין חייכיס נקריעת • סכנו קרעו כסער ספמעו כריית6 ופרכינן וכי קרעו כסע' פפמטר מסי קוס קל קלf סמעו הסתל) מפני לח ס'ו וכתיב ויהי כשמוע המלך חזקי' ויקרע fת כגליו (סס י"ט ס') המלך קרטוקס לה קרטן - (תמסו סתו' קיקן 6מרו למלך תס bCEטו כפי' קל נכי עדיס תנן כל היום היו דנין 6ת סעדיסגכינוי • ע"כ : ולא מלחין חתיס קריעת קריעת • כתיב הכח וקרועי נגריס • וכתיכקתס וfלישע רות וסוח מכעק חכי חכירככ יפרחל נפרסיו ולס בלקו עול ויחזק ככגליו ויקרעס לפני קרעי' מלכיס כ' כ''כ) ממפמט סנ6'ויקרעי לסני' סיני יולע סקן קרעיס ומס ת"ל קרטיס מלמר ססן קרעיס לעולס נמי . זלפון מלחין כתבתי כמפנת ז' פ"נ רמיק : והשני חומר חף חני כמוקו • 6מר רים לקים ס"מ q6 חניכמותו כפר בדיני ממונות וכליני לעסות ומעלה הו לעכור רכנן (סתגריכו קעריס לפרס עלותן כרתנן כמסנס' פ"ג לענין דיני ממונות ותומנת ר' פ"ס לענין דיני נפשות) וסכ6 כיון דלס 6פסר חוקמות רענן חרחורייתל) רלי סלקל לעתן פסול הכל מטוס דל6

fפסר קטלינן גכרה כתמית : והשלישי חומר וכו' • כקנ קר"נ 6תיf כמיך מה סניס וכו' כמסנס ז'פיק רמכות : והעובר עכו"ס חסר העוכר וכו' - עיין מ"ס כמסנס כס"ר : ואחר הווכז וכו' - ולחפור נמי זורק (לכסbס מקכל ומולק ל6 ק-יס כן 6ף על גג רעכילת פניס הן ללס 6סכחן דלקו עגולות סכעסס לסס עכו"ס כל6סכחן תנן וכיחה • ויזנחו לוי קיטור • 6סר חלב זכחמו ניסיון ישתו יין נס'כס ח"כ וקטר לכטל וקסן נסכי (ירמיס מירי'') °מיסו לס סכסן כעכו"ס . כb לסיך נסכיסס מלס (פלניס ט"ור' (חמר לכיי זורק היינו מנסך כרכתיב כל חסין נסכיסס מרס מנח הני מילי דונחייך כתני עכודות 6ף שלח כורכק) לקנו רכנן או כחמרן וכק

כה ב יתרס

[ocr errors]
« הקודםהמשך »