תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

א: מוכר כלפרישג6 לעיל : נותן את כולן ומפי לממן דממר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ולא את הבורי ולא את הגת ולא את השובך - בין חרבין - בין ישובין וצריך ליקח לו דרך דברי ר"ע וחכ"א אינו צריך - ומודה ר"ע בזמן שאטרליה חוץ מאו שאינו צריך ליקה לו דרך - מכרו לאחר ר"ע אומר אינו צריך ליקוזלו דרך - וחכ"א צריך ליקח לו דרך במה דברי אמורי במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם - האחין שחלקו - זכובשרה - זכו בכולם - המחזיק בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק בכולם - המקדיש את השדה - הקדיש את כולם *

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לסייגו כרס ככלל כדלעיל - ר"ש אומר המקדיש שרה - לא הקדיש אלא ארת החרובהמורכב - ואת סרן השקמה :

ולפיכך: פרק ה המוכר את הספינה - מכר את התורן : ואת הנס - ואת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומחין שחלקו כנתן דמי כולן למי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

לא מכר את הצמד ר' יהודה אומר הרמים מודיעין כיצד - אמרלו מכור ליצמדך במאתים זוז הרבר ידוע שאין הצמד במאתים זוזי וחכמים אומרים אין הדמים ראיה : ב המוכר את החמור - לא מכר כליו - נחוס המדי אומר מכר כליו. ר' יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אינן מכורין - כיצד - היה המור לפניו וכליו עליו - ואמר לו מכור לי חמורך זה הרי כליו מכורין המורך הוא אין כליו מכורין:

[ocr errors]
[ocr errors]

כגון נמד וכו'• ססלברילומפ"bג המוכר" (את החמור מכר את הסייח - מכר את הפרה * לא מכר את בנה - מכר אשפה " מכר זבלה מכר בור - מכר מימיו) מכרכורת - : דבורים •

מכר שובך מכריונים הלוקח פרו:

[ocr errors]

וקנס כולן - נס סמוכן וסמי דעת " דלטעון מסמוי על נכס עשויין מוכף ומרדעתי כין לרכיכס - כין למשמזי ;

[ocr errors]
[ocr errors]

המורך

[ocr errors]
[ocr errors]

הסייח

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מפריח בריכה ראשונה - פירות כוורת נוטלשלשה נחילין - ומסרס - חלות דבש - מניח שתי חלות זתים לקוץ י מניח שתי גרופיות: ר הקונה שני

[ocr errors]
[ocr errors]

אילנות בתוך שדה חברו הרי זה לא קנה קרקע ר' מאיר אומר קנה קרקע - הגדילו לא ישפה והעולה מן הגזע שלו ומן השרשים - של בעל הקרקע ואם מתו אין לו קרקע - קנה שלשה - קנה קרקע

[ocr errors]
[ocr errors]

בתרא פרק ה

ונקרחת על פס סקנה שנס : ינו מזיס : נזכר לו חטיס יפות * שני סתנס עמו שיתן לו קטין יפות - " ונוזגbו רעות קוי כfונלס - ולכן יכול לחזור

- זו

כי מי שכתbנס כלכד דסומ וץ לוקח לכל מוכר אינו יכול יו לחזור כו - ונפילו סוקרו : סוזפין סרכס : מין אחד ו: מסן יכול לחזור כוי ואפילו ני

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

הגדילו "ישפה - והעולה מן הנוע - ומן השרשין שלו וצם מתוי יש לו קרקע : ה המוכר ראש בהמה גסה - לא מכר את הרגלים י מכר את הרגלי' לא מכר את הראש - מכר את הקנה - לא מכר את הכבד. מכר את הכבד. לא מכר את הקנה י אבל בדקה מכר את הראש - מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש - מכר את הקנה מכר את הכבד • מכר את הכבד - לא מכר את הקנה : ו ארבעמדות במוכרין מכר לוחטים יפות ונמצאו רעות הלוקחיכול לחזור בו - רעות. ונמצאו יפות . מוכר יוכל לחזור בו. רעות. ונמצאו רעותי יפות. • ונמצאו יפות - אין אחד מהם יכול לחזור בו שחמתי ונמצאת לבנה - לבנה ונמצאת שחמתית - עצים של

[ocr errors]

זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

במוכרין כלומר כמכירה וכינגל כיה

ו ארבע מדות וכו'

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ליפות וכו' .

פר

« הקודםהמשך »