תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

רפויות

אלו סיס 6ותו סככר מן סקסל יפכ כמקומו SE ר6סון:• חלה במקומו bל רפון • כתכ סר"כול היה לוקו פנגרר מן סקרן נמקוס סרוו לו כסוף פרס ספציפית לפי פסקטן מן ו'לס כמקוס וכוי כסוף שורת הפליסיפומפייס רס"י וכן סתלמידיס מכסורות גדול מן סנדול פכקסל : ה מקיימין : 6ותו פכס מן ססליסית לסגיס וכן 6ותו סנסמך מן הרלסוניס על העדים פלח יעילופקר :מחומר מסרעס גוטר סקול כן: 65 קיק יופע כמקונופל רספון סלח כלן כסוף ספורות וכל דיני ממונות 6ס קעיר לקיר

כני הסורק נמסכין הים לים לזק ממון שלא כדין מחזיר לו ה ביצר מאיימין את הערים על ערינפשות • היו למענק ממקומו וממלחין וס ומתכפר: ולפיכךנברח יחידי מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא תאמרומאומר' מקומו על זה לפי ספקטן לקוחותך פמר'6חד כתיסס משמועה עד מפי ער ומפי ארם נאמן שמענו או זכו' • ונגמ' (נימה לתו עד מלות סל עולס :

שמא אי אתם יודעין שסופינו לבדוק אתכם בדריש' החידג'סות יתיכנס כריס קונה אותות קוכלים יוכל ובחקירה (ס"ח)הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני הסתר מותניתן לי כרגני • חתו נרס 6ת 6לו : פס לנו נפשות - דיני ממונות אדם נותן ממון ומתכפר לו : (כזנבות) 6מר לכי לחומרי ולברק הוסת • להכניס דיני נפשות : דמו ורסזרעיותיו תלוין בו • ער סוף לים הכי הרי זנב לחריות וכל רחפנו כרחנס זו וחפי' על העולס שכן מצינובקין שהרג את אחיו שנאמ' דמי תרי רחם לפועליס כרקנן קומת : וסלח ככר נחמד אחיך צועקים אינו אומר דס אחיךלא דמי אחיך כמנג'ט"ו פ"ברחנות ועיין וקול פרי וחייכין 6תס נקני דמוודסזרעיותיו דבר אחר דמי אחיך' שהיה דמו מת סכתכתי 6ס : פס סרfיתס : (פתח תחמרו מושלך על העצים ועל האבני' לפיכך נברא אדם ה ומאיימין עליקס לחר מת לנו לחוב להיות מחוייכי' יחידיללמדך שכל המאבד נפש אח'מישרא מעלה

פחמרו קערי כרמן סל זתי כוס לנו לשמור עליו הכתוב כאלו איבד עולם מלא • וכל המקיים רחינו א סו פלוני פעכר כלס 65 יניר • סריקול חומר נפש אחת מישראל • מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עבירה פלונית • 6מרו לקס וכחנוך רפעיס רנת ולס עולם מלא • ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם מכירין 6תס 6ותס הקריה רפע קול bין כלן פון כלל : לחכרו אכא גדול מאביך • ושלא יהו מינין אומרים כו • וחמרן העליס היתה לו פרק ה

הרבה רשויות בשמים ולהגיד גדולתו של הקביה קתרחק ומכירין לנו חותן

שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד : וכולן כרתנן כרים פרק ללקמן כיס דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקכ"ה טבע כל אדם בחותמו של ארם קרמכ"ס פרק י"ג מהלכות הראשון ואין אחר מהן דומה לחברו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי סנהדרין • חבל בדיני ממונוי נברא העולם ושמא תאמרו מה לנו ולצרה הזאת והלא כבר נאמר והוא ער או כפרק ט"ז מהלכות עדות לה ראה אוידע אם לא יגיד וגר ושמא תאמדומה לנו לחוב כרמו של זה והלא כיחר פקולס הליוס, יחמרו ככר נאמר כאבוד רשעים רנה :

פרק ה

כלוס סעריס ולח קרייניס

מ"מ לטון קמפנקו' פרק דלעיל וכך העתיק' סס מוכחת פקס כליס ולומריס קודס תסיוס הננו כלים להעיד כרכר קוק ויודעיס נסנו כרכר קזס יכיוכחכות רתס תנן פחר תלזיוס 6מר לית 6מור קילך לתת יורט וכו'מסמס סככר למר פיולעין כרכר : שמא קלמרן מחומר ונו מועסוכר לחורכריני ממונות 6מרינן וקו תגן כמסנסו' פרק דלעיל bס 6מר קול 6מר לי וכו' ל66מרכלוס 6ל6 לע"נ רפסיליבדיני ממונות חמרינן לקו כריני כפפות גמ' : ער מפי פרכלומר ממכנו ער מעירככ'ו 6חר: ומפי חרס סמענוכלומר מפי חרס ילוע 6cb"כ תסמועס לסיינו סמעגן חומרים ולא ידענו מי סוס חומר סוק חיכו מכורר כלל קמ"ל רחפי• גררו רכריקס מפימי סמעולין וס כלוס וכנוסח המפנה סכנמרח ל"נסמענו וי"ל דער מפי טרומפי 6רס היינו פרופח קר מפרס מסמופת לכל הרמכ"ס פי"ג מהלכות סנהדרין העתיק כנרפת סספר : דבר חזר דמי חיך וכו' 6ין זס מן הליוס וכן 69 הפתיקו סרמכ"ס bס 6ל6 רמתני' פרופל קח מפרט לקרוס כרכר 6חר ועיין כסמוך נקמן : לפיכך ככרס חלס וכו' כל זה לומר להס רש"י ות מוכס סדעתו ג"כ דרכר 6חר ל6 ממר לקס • ומ"טלפון כל נסו לוקס כמיס כסמוך וקרינ b6סמיס קיכת חרס מע"פ סמפירס"יתעתיק כן לח רק דרס"יככר כתכו כפפיר' כל זס וכו' : ומפני סלוס סכרינת וכוי•

נס זה לח סעתיק סרמכיס 6לס התחיל קרי כלכלי פולס ככורת חרס קרופון סס נכרחיס ולין פניכל 6' מתן וכו' : ולהגיד לדורות קכליס רס"י : בחותם חקל - סוקס קייכו 6ותו ברזל טקנורס חקיקה כו • רס"י : ומלך

מלכי המלכיס הקנ"סטכע כל חלס כחותמו של חרס קרלסון • חותמו על חרס קרfסון הול כורת מין קורס חסר נס החלס 6לסיכוישתתפו כל החלס • ולפיפ סקכל מקכליס לוקס נורס יפתנו ליפיקס כמסורעיס רכיס כמוסקוס מנוי ונדחק קרמכיס : לפיכך כל קרוקר קייך לומרנפנילי נכר סעולס • כלומר חשוב מני כפולס תלס ל6 חטרך 6ת עכמי מן סעולס כעכירס לקע וימסך מפנק "י : ושמא קלמרן מס לכוולברק קאמפ • פירסיריך להכניס הפינן כלונס זו: גפיל צל סלמת וכפירש רועי וכלומר 68ף על פי סנן ולפין דלפק : לכתחלס נוקף עליו • סמל

גם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כעלמ6 כלוס גכור מתקנ6 !6 כגכול סכמותן כן נר' לי ול6 קכל כסריס ליון - ולפי' גר' וסו6 סתס6

6מו מיסר! וממזר רחיקי נסיעתיק דברי חכמת סלמה. נטעס סמתקילין תקסן, נמי כסר לדון דיני ממונות : וין סכל כסריס לדון דיני נפטי סכקטני' כי פירופו דחוק מסור גס כלשון רש"י סנסמך עליה דכתיב והקל מעליך ונcלו חתך כרומין לך כרן ל"ו • סכתוב כפירס"י מתחיל מן קנר פלח יסמע 6חר וכו מיסזס 6ף נ"ר מיזלסיס : ג כסניגורן עגולס כדי סיסו רוקי יס מניין פיסמט וכו' ולין

זס 6ת זס דסמר קרח פררן לקסריך כזה יודע' קרמניס הכל כשרין לדין דיני ממונו' ואין הכל כשרין לרון חנן הסקר •

פררן מגן ו כפיי' ונפר'ח משכורו נס דיני נפשות • אא כהנים לוים וישרצים המשיאין סנסדרין סיוסכת כטכורו 56

5 כפירוסולין לי כו קכרט 6ס לכהונה: ג סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה כרי עולס מגינה על כל סעולס : דעתו נסתקיל לוקס נקטן שיהווואין זה את זה' ושני סופרי הדיינין עומדין בלו וסיס לומ'לסקר סיופכי'

סכקטניס 6ס ל6 : לפניהן: אי מימין וא' משמי וכותבין דברי המזכין כעגול כיני ירח - תרגו'ירס הכל כסרין לדון ר"מיכתך "6) ודבריהמחייבין ר'יהודה אומר שלשה • אחד סיסרק • (כענולס סלימי לין

קר"נ וחפילו נר זקוק כותבדברי המזכין ואחריכותב דברי המחייבין והגי יוסכיס מפני סכריכיס כטלי מ ממרח חמו מיסרסל כרמייתי כותב דברי המזכין ורברי המחייבין :ר וג'שורות דיניס וסעריס ליכנס ולרנר ; לק הרי"ף מפר'מכות חלינק של תלמידי חכמים יושבין לפניהן כל א'ואי מכיר בפני כלס : ר' יסודס לומר * דכתיב סוס תסיס עליך מלך את מקומו היו צריכין לסמוך סומכין מן הראשונה סלט קיו • כלי סיסיו סני מקרב לחיך כל מסימוחקת א' מן השניה בא לו לראשונה יוא'מן השלישי בא עליס על סמוכין יפני פריי מסיס עלין ל6 יסי לה מקרב לו לשני' - ובוררין להן עוד אהר מן הקהל ומושיבין על המקייכין ולין סנכס כר' חתיך - וכיון רחכו פיסול אותו בשלישי ולא היה יושב במקומו של ראשון לא יקולס: ו וסלם פורו' וכל כנקרב לחיך קריג'נית ופס יושב במקום הראוי לו :

ה כיצד . סורק 5c כ"נ ק"ק • סמס (דף ק"כ)כתכו סתוס'כל סכן

יחלקו קרייניס ויסיו רוכן כסחנין מיסר!. ות"ס סר"נ וממזר נמי כסר לרון דיני ממונו' מחייכין • ומעיטן מזכין • וסטיס לרעת חינם על פי חסרי היינו חוז מירוסליס כוכתכן כמסכ'ק'פורקרוסין ועיין מ"ס כלכתיכלל תתיס 6חרי רכיס לרעות ונריך להוסיף סניס סניי 6ס: ואין הכל כפרין ללון ריני נפסות - כתג הרינרכתיך על שיח • סלעולס 6ין מוסיפין על סוייני'יותר מט"ח - הלכן וכפלו לתן טיין מ"ס סס נקרופין - וכ"ס כמכילתין סוף פ"ק כריך לקופיר לפניסס מ"ת (קסלמת סכטיס ול' • וללו לורס :

ועיין כפי' סר"נמסנס ח' פיט למנחות ומ"ס סס : סרעס לעסו' (סורות) תלמידי' מרוכס מסל רייניי5לכן עכריגן המשיאין לכקונס •

כמיוחסיס ורסויס לססיל ככותיו נ'פורת : וכל 6'מכיר חת מקומו - לפי פכסרר חכמתס תין לכהניס • רס"י : ג סנהדרין 6ף סל כ"ג • מוסיניס חוקס לפינן קיק כל 6סר כריך להכיר לת פקימו : י רס"י : כחצי נון ענולת. כתב סר"כ סיסו כולן רופֿין זה קונרכו לסמוך כגון סמס 6סל מן קרייניס : ול6 קית יוסס חת זק- לפי ס6ס סיו יוסכין כסולת ימין פני הרלסוני'רוליס כמקומו של רחמין •

ולס זס 6ת זס • רס"י - ומ"ס סר"נ דסמר קרח סבון לגן וכו' ז סנסורין סיוסכת כטכורס סלעולס • גמ' : ופירס"י סכית סמקלס כסמלע פל טולס . פ"כ • פיון קול הטבור ולו פקטכורחינו ממסכלמגע כן גס כית סמקלס מינו ממסכסמנט • חבל על כל הקירור לוח כרטת חנסימחקרי הסרן : (לין • ,נקלרין נזק': וכותבין רכרי כנזכין ולכרי סמקייכין פלוני חייב • ומן סטפס סוקי ופלוני זינק - ות; הטיעס כזס יר* דף ל"ו(ועיין טור לקמן מזה) וסס מפרס כגמ' רכ"ג רכגמרלין 6פי' המוכין יכולין לחזור כמ"ס כמסנס ל'סכ"ס כוחנין כדי ; סל6 יסמלוסניס טעס 6'מסני מקרחות fEס לכרו חין מונין לסס ל66' דסמר קרח חסת לכר שסיס סתיס זו ס3:טנו לנל סתיס לס רנר !סיס לסמוט לחת) מקרה לי יוכס (כמה טעגניס • וין טעס 6' יונ6 לכמה מקרחות' וכור נייר: למחייכין רחי למקר קיר בית מטעמל קמ6 ומחייך ליס מטעמ6 6חרינ6 כעי למקרר ומכעי הכנת דין כטעמ'נקרל • לולי יחזור נוכלילס : רכי יסולת חומר סלסה - כתכסר"כ כלי סירין נ' עליס וכו'• כן פי'סרמנ"ס כפירושו גס כחכורו פ"ס מת'כ העתיק רכרי :

ת"ק כזס סלפון : 6סר כותב וכרי המחייכין ו6' כומר וכו' • ותמיקניות פפיר קלמר ר' יסולס ורס"י כי' וכותכין לכרי ; סמוכין וכו' •ז"ל סנילס כותכין לכרי סמוכין - ופניתס כותכין דברי המחייכין סלס יטעס סל'יוכיס כתנו על סל חכרו: רני יקורת חומר פלסת הון • סמתוך טורס הטפטיסירכס עליסס יטעו כרכר • 6

6' כותכ רכרי המזכין: (6'כותב וכרי המחייכין (סנ' כותנ ונרי כולס • ומתוך סלין פורח רב פליקס לל יקנרונרכר וחס יטעי ס' מקס יוכיח כת3 טל :ליסי פיג : י ושלש סורוס • כתב סר"כ וכל סורס סל כ"ג וכו' ולחו חורק ובעל ניסות סורק תלמידיס מרוכת מSc ריינ ס כלן ו

לעסות סניס של כ"ו ומסייסרס ול6 לעפות סורות קטנות - ולס סתיס סל כ"גולסל סל נ' פלמיריס • גלן עברי CJ5 פורות : יושכין לפניקס

יושכין נקניקס • 6ף הן כעגולספקנרוליס יוסכין על הספסליס • והתלמידים על הקרקע רס"י : ולא קיק יושב

במקומו

:

[ocr errors]

פרק ה

ולס סיס לוקו סככר מן סקסל יום במקומו של ר6סון: חלה כמקומו על רלסון • כתכ סר"כוני ייי לופז שכניי מןייי.9 נמקוס סרbוי לו כסוף פרק השלישית לפי פסקטן מן ו' לס כמקוס וכוי כסוף סורת הפליטיק ויפייסי) וכן סתלמידיס סכפורות גדול מן סנדול פכקסל : ה מחיימין : 6ותו סכל מן ססליסית לסגיס וכן יויו סנטין מן היישונים על העדים פלח יעילופקר :מחומר יוסרעת נוטר סקול כן: 5ח קיס יושב במקומו של רסטון סלס כולן יסין יקייק וגל דיני ממונות 6ס קפיר לקיר

בני יפויי ניין :] הי) לזס ממון שלו כדין מחזיר לו ה כיצד מאיימין את הערים על ערינפשות • היו למענק מיקי ויין יי ומתכפר: ולפיכךנברח יחידי מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא תאמרומאומר" מקימי פר זין עג 6יין לקוחותך פמר'6חד בתיסס ומשמיעה עד מפיער ומפי אדם נאמן שמענו או וכו' • (כגמ' (נייק לי על מלולו של עולס : ופניות שמא אי אתם יודעין שסופינולכרוק אתכם בדריש' המידג' הותיקיכער נייMy קונה אותות סרכס שיוכל ובחקירה (פ"הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני התס כותכיק ני נשי חתך נרס 6ת bלו : פס לנו נפשות - דיני ממונות אדם נותןממון ומתכפר לו : (כזככות) חמר לניי ירי ולנרק קולק • להכניס דיני נפשות : דמו ורסזרעיותיו תלוין בו • ער סוף לים הכי היונג (מייק (Se דלפינו כרחנס זו וחפי' על העולס שכן מצינובקין שהרג את אחיו שנאמ' דמי תסי רוס לפועליס כיין קומת : וסלח ככר נלמד אחיך צועקים אינו אומר דס אחיךלא דמי אחיך כתפניטי פיררוכות ושיין וקול פרי וחייכין 6תס לסני דמוודסזרעיותיו דבר אחר דמי אחיך' שהיה דמו מת סכתכתי 90 מת סרחיתס: וסתס תחמרו מושלך על העצים ועל האבני' לפיכך נברא אדם ה ומאיימין עליסס חקר מת לנו לחזור להיות מחוייכי' יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישרץ מעלה

סbמרו סערי כרמן של זתי כוס לכולסמוך עליו הכתוב כאלו איבד עולם מלא • וכל המקיים רחינו לו פלוני סעכר כלס ל6 יניר • סריקול חומר נפש אחת מישראל • מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עבירה פלוניקי סמרו לסט וכחנוך רפפיס רנת ולס עולם מלא * ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם מכירין 6תס 6ותסי סתריק רפע קול ין כלן פון כלל : לחברו אבא גדול מאביך• ושלא יהו מינין אומרים כו • וחמרן העריס היתה לו

הרבה רשויות בשמים ולהגיד גדולתו של הקכיה קתרחק ומכירין 6נו חותו שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד : וכולן

וכולן כרתנןכרים פרק דלקמן כ'ס דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקכ"ה טבע כל אדם בחותמו של ארם קרמכ"ס פרק י"ג מהלכות הראשון ואין אחר מהן דומה לחברו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי סנהדרין חנל בדיני ממונו נברא העולם ושמא תאמרו מה לנו ולצרה הזאת והלא כבר נאמר והוא ער או נפרק ט"ז מהלכות עדות לה ראה אוירע אם לא יגיד וגר ושמא תאמרומה לנו לחונכרמו של זה והלא ביקר פקולס ססיוס יחמרו כבר נאמר כאבוד רשעים רנה :

כלוס סעריס ולל סדיניס

מ"מ לשון המסנקו' פרק דלעיל וכך העתיק' סס מוכחת ססס כמיס וחומריס קודס קליוס הננו כלים להעיד כרכר הוק ויודעיס 6נחנו כרכר סזס כיוכחכות רקח תנן פלסר קליוס 6מר ליה חמור קילך 6תס יורט וכו'מסמע סכנר 6מרו פיולעין כרנר ! שמא תאמרו מלומד ונו מועסוכו' לחורכריני ממונות חמדיכן וקו תנן כמסנסו' פרק דלעיל bס 6מר קול 6מר לי וכו 65

6מרכלוס 6ל6 לע"נ רפסילי כריני תמונות חמרינן לקו כריני כפפות גמ' : ער מפי פרכלומר ממענו ער מעירככ"ו 6חר: ומפי חרס למענו כלומר מפי 6רס ידוע מ6c"כ תסמועס דהיינו סמעגן חומריס ולל ידענו מי סוס חומר סזה חיכו מכורר כלל קמ"ל דחפי גררו רכריתס מפימי סמעיין זה כלוס וכנוסח המפנת סכנמרח ל"נסמכנו וי"ל דער מפי טרומפיילרס היינו פרופ6 קל מפרס מפמועה לכל הרמכ"ס פי"כ מסלכות סנהררין העתיק כגרסת סספר : דבר חסר דמי מיך וכו' לין זס מן הסיום וכן 65 הפסיקו סרמכ"ס פס -656 רמתני' פרוש קח מפרט לקרח כרכר 6חר ועיין בסמוך לקמן : לפיכך נכרס 6לס וכו' כלות חומר להס רש"י . מה מוכת פרספונ"ל דכר 6חר 6 ממר לקס • ומ"ת לפון כל 65 לוקס כמיס כסמוך וקרינ פרסמים פינת חרס מע"פ סמפירס"העתיק כן לח רק דרס"יככר כתכו כפפיר' כל זה וכו' : ומפני סלוס סכרינת וכו

נס זה לה העתיק סרמכיס 6לס התחיל קרי כלכלי פולס ככורת 76ס קרופון קפּ נכרחיס וחין פניכל 6' מתן וכו' : ולהגיד לדורות הכיס רס"י : בחותם החל חואס היינו חותו ברזל סקכורת חקיקה כו • רס"י : ומלך

מלכי המלכיס הקניקטנט כל חרס כחותמו של חרס קר6סון • יוקמו פל לס קרופון קול כורק מין סחלס'6פר נס החרס חרסינוישתתפו כל החלס • וחפיפ סקכל מקכליס לוקס נורס יסתנו ליפיקס כמלורעיס רכיס כמוסקוס מנוי ונדחת קרמכיס : לפיכך כל חרוסתר קיין לותרנפכילי נכר סעולס • כלומר חשוב מני כעולס מלז לח לטרך fת עכמי מסעולסכעכירס 6קת ומתן מענק רע : ושמא קספרו מס לכוולברק קולק • פירסכריך לסכנים ר&פינו כרחנס זיי אפיל על הקמת וכפירס רוקי וכלומר 68ף על פי סנר וולפין החמת: לכתחלס נוקף עליו • סמל

גי

פרק ה

:

65 כיון 56 קלפת • קולין ויס ללחוג על כל תחומים הללו : פרק ה היו כולקין 6ותו חסר טסיימו עליכן קין כולקין פרק ה היו כולקין חותן וכו' ללו כפעס 6חת וזס כפנ*•

חותן כסכע חקירות ככגר כעת לסוכות * זס ול6 גרע כודיני ממונות דתנן כמסנס וסנ6מרו כמקר' בחייכי מיתות ניו • ולרסק נסקרת bcלס : פ"ג דמפיירין 6ת סנדול וכו'י וסכי נמי תנן לקנן כמסגס ג' קינג קרי כון סלסה • (6tלת חיכו מן המניין פממכו למלו "ו6ח"כ מכניסין 6ת קסני

וכו וכיכ סרמכ"ס ככ"י פרק ה היו בידקין אותן בשבע חקירות באיזור חומר וסוגר לך מפת חום

[ocr errors]

מהלכות סנסורין 6ס עמדו

שבוע באיזו שנה באיזו חודש בכמה קיטל יס כסן פניס 6תריס • כרכריס מכניסין חגז הגדול בחורש באיזו יום באיזו שעה באיזו מקום ר"י אומר קרי לך קמפרי וכמקו' סחר סכעליס וכודקין 6ותו וכו' • באיזה יום באיזו שעה באיזו מקום מכירין אתס אותו חומר • ולרסן קסוכט'ס חקירות נקט חדס מתרתי התריתם בו

העובר קיטלסניס 6חרי' קריכון דקרס 6ף על גכ

סכעל: כחיזו סכוע סל יוכל: דברים פרק דלעיל נקט תרתי הכל סגי ליס כסל6 ונקט כליזי טנס סל סכוע: כחיזת יוס סלסכת : כחיזו פעס פל יוסי סקירת 6ף על נס רכתיב חסר רריסה לפי פרקירי קול) מורס bכל סכע חקירות הללו מכילות חוקן לירי תומס • (פמח לין יותר על העמידס על חמתת סענין מלריפס כריס ולכל תכלית עליס לסזימן לכל סיוס - ויס טריס לסימן לחותס סעק: רני קול חיקר : בשבע חקירות כתכ סר"כ כנגד ז'לזונות - יוסי חומר לין כריך ok פלסס חקירות כחיזו יוס יכריזו עת • סנ6מרו כמקרל בחייכי מיתות כיר ולרשת וחקר'כעיר תנוחתי כליזס מקוס • ולין הלכה כרבי יוסי חלס 6פילו חמרו העריס (fcicnכת חינו מן המנין וכו' לומחלת לה מסמר חקירק תמול קרנו' כודקין חוגן כסכע חקירות - כרי סתטרף דעתן 656 ער וכתב היטב בקרית

סגל וררת כלל ביט מסמע עליהן ויולו 6ס יט פסול בעדותן מכירין 6תס 6ותו יסקרוג: דריסת מעליל -ר" - ומ"ס וכמקוס 6חר וכו' - ניסיל סעוכר סמי עכו"ס קול - זו הינה מן החקירות שמכילות לידי קומה• כו"ס. (מ"ס וכמקוס 6חר וכו' כעדיס זוממין ומסקינן 6ל6 כפחר כריקות סלינן סלח לעשות קערות מוכספת 6pt וכולסוילפינן מקררי ליתן 6ת ססמור סל זס כזס • מרכתיך לחיזמר החסר כרכרי לברן • (קנס וקן יסיו פטוריס : וסנס 6קת נכון נכי עכו"ס • וכתיב הנס 6מת נכון כעיר

לק מי הגלות ומסמע • חמתי נכון - לריסה וחקירת • 67 6ינע דל תלת מינייסולנ"ס רקני תלתל ליתן החמור פל זק נזית • (חתו נחנקיס כק"ו מנסקלין ומנתרנין, כלומר מעכו"ס כסקית ומעיר הנרות סקיס כסייף *פכריכין דרישה וחקירק • ובלחוסני לה מקטל-חנק הקל מכולןלח כ"ס-וחתו כפרפין כק"ו מנסקלין דחמירי • מה 6c"כ גונתרנין דקיל ולר"ס 67מר (כריס פרק ז') סריפס חמורס פטלן חרח מפני סכנעה לרתוי נסרפן ורכגן מלת) 67תיח בק"ו טרח וכתב לק קרח : באיזו יוס פירס הר"ן Sc סכת : 6ע"פ סbמרו ככן וכן כחור: לפ"פ כן סחלין לקן כליוי יוס כסנת תיק לפי סכל סכע הלבן כחות לקנין לידי הומת: וין מעלין על לכן חשבון t חול: 6ס סיו או עמסן חותו יוס כמקיס 6חר וכססוtין חותן כחיות יוס וס fומריס ניוס פלוני • נזכריס עדי תומס לסזימס רס"י: באיזה מקוס .פזו תיח המועלת לקכיס 6ת כל החזירות לקומה לכלסו סכי למקומי - רס"י : רכי יוסי חומר כחיזסיוס וכו' גמר) • תניח למר לסס רכי יוסי כחכמיס לרנריכס מי סכח ו6מר cn6 קרנו • 6ומר לו כחיון זכוין כחיזו פנה כחי: סלם ככמה כחולס 6מרו ליס לרכריך מי סכל וחמר עכשיו קרגו לומרלוכחיזו יוס כחיזו מעתי עליו מקוס - חלק 6ע"נ רל6 כין רנניגן } עליס כדרסכ"ס 67מר (כפרק ר' דף ל"כ) ומסיעין קין לת קעליס ממקוס למקיס (פירס"ימחדר לחדר • קרמנ"ס כפרק 6' מסכות סנסלרין מפרס מענין לענין) כלי פתטרף דעתן ויחזרו כקן הכי נמי bע"ג ללוח כריך רמיכן עליס כררנ"ס • ורכי יוסי חמם סרנו סכיח ברוב עריות • עכסיו סרנו לס סכיח כרוך עליות' כלומר ררכייוסי נמי ל6

6מר רסגי נהני תלת כלה נפמתוך עלותן של סעריס ניכר ס6ותו סיוס סמעירין עליו ככמס כחורס קוס • וכחיזת חולם הוח וכחיזת סנה ופגוט • דחי 65 תימל קני הירך לתס יכול לסזימן • והיינו דקלמר לרכריך מי סכס וחמר 6מס וכו' ומס ס6לס סיס זו ולמס רכנן נמי מויר כחומר חמס• ולס 6מרו סנרין לכל הסכין • סלח היכל סלק ניכר מתוך ערופן לופו יוס פתעירו כל זו מכל הלין הול חלה ולחי וכי יוסי ורבנן לס נחלקו חנה כחומר יוס cncמעו נודע וניכר כל הני דחמרן - הכל כלל ניכר : רכי יוסי מרק - ולס נחלק עס החכמיס רסי 5 תימ6 הכי היחך אתה יכול לסזימס ועיין מ"ס כריס פרק ו' : מכירין 6תס לותו וכו' עיין מ"ס כתחלת מפנק רסיף פרק רלייל : התריתס וכו' - גפרח חמר עולס מכין לסתרחק מן סתורת (6פילו כי ירעינן ללחו סוננ הוה כמו זכר. ועיין מים כמסנס ג' פרק נ'רמכות) פנלמר ליס 6סר יקח חת חסותו וג'ורלי 6ת ערומס סכי גרוייס תליס מלתס י .(מסוס ררחת לותס מחייך חלס ער טירחוקו טעמו של רכר (פריס ערות לו) הם מינו ענין לכרת רכתיב נסחי קרל • הכרת דין סמיס קול - וקמי סמיס נליס לס פוגן 6ו מזיד • ולס כעי התרחה) תנקו ענין למנקות. הכי חזקיס תנח כיור ליפ על רעהו לקרנן כערמס (ולס כתיכ 6ס יזיר ססתרו כו ועדיין סקול מויך ; וכי רכייסמע6ל תנ6 קמוכקיס קנקן מקום: טניס (פקיסb 65 כחמר) ססתרו כו ועדיין סוס מקוסס

דני

[ocr errors]
[ocr errors]

(Aמי) פבל • לפעור, 6ו למרקוליס וכמס עכר כזכות • דני ר' תנח על דכר 6סר ענת על

עסקי רכור ונריכל דחי לוכתפתחויס :ככן זכחי י ר'יוחנן בן זכחי • ותלמיר דן לפני בנדומכל 6קותו י קוי למיכל חייכי מלקות לין

• קייני וכן קיק כלותופעה. לכן קורקו כן זכחי: כעוקני קלניס : כיתו' לח כתב רחמכ6 כי יזידי ו6יכתנ רחמכל וכי יזיך ה6 סתיו מעיליס 6ותו פורנו תקתקתוכסי וכרק כן זכחי תחנת כ"מ סייף דקל • 6כל סקילק לחמולת : 6ימה לסיגריכס : זו טוקנית רקיס לונסיס •

ותרתי בנסקלין למסלי לריס עוקז, זנב קפירי מקו'מכורו) העובר כויס: את מי עכרי ובמה עבר : ב כל 65תויי נסרפין לרכנן מלתח

המרבה בבדיקות הרי זה משובח מעשה וכרקבן בחתי'כקל וסותר טרס וכתר פרוקנטליקסוכ ליחתה יכול זכאיבעוקצי תאנים • ומה בין חקירות לבדיקות לק קרח • ולכתוב כנסקלין • לקזימן כלותה חקירק • וכל חקירות • איאומר אינו יודע ערותן בטלה בדיקות וליקו. קנן ולגמרו מינית זמן סלי חפס' לקייס תורת אחר אומר איני יודע ואפילו שנים אומרים אין אנו כ"כ מלתי ללפיס כקל וחמר קומס כחחל מן העריס• כל יודעין ערותן קיימתי אחוהקירות ואיבריקות • טרח וכת'לס קרח: העובד קערן' כטלס ו6פי'קן מלה בזמן שמכחישין זה את זה עדותן בטלה.:ג אחר

כו"ס • 6ס מעידין נכן רלין קפליס נעסיס זוממיס אומר בשנים בחדש ואחד אומר בשלשה בהרש סולין 6ת מי עכו וכו' רס"י על פיזומו כלן : כריקות . עדותן קיימת שזה יודע בעבורו של חדש וזה אינן

ומסייס הרמכ"ס כפרק 6' 6פילו 6מרו כלן לין fכן יודע בעבורו של חרש • אחד אומר בשלשה. ואי מהלכות עדות העירו סחלל יודעיס • מכות קומת רחוק אומר בחמשה עדותן בטלה אח'אומר בשתישעות 6ת ססכת סוסחלין לותו חיזק נסתקייס - דין תומס תלוית

ואחר

מלחכת פסק • וסילך עסק שח בחקירק לומ' עמנן רייקי

העילי bלכל כיוס סכפוריס כלות' טעס כמקו'תר: עלותן כטלק כל עלותן כטל סכנמי) פולין חנתו ליזס מלכל לכל וכמס לכל סעילו סקרן 6ת סנפץ קול זקן יפטוריי: ג סוס יולע כעכולו סb סרס זה f6cמר פולין 6ותו כמס סרגו - וכן כל כיוכח כזת קול החקירות כסניס ירעססחיס פענר פרח קיס ויוס ר6סון SE קרם פסול החקירות וסוויטות קן סלכריס סס עיקור ספרות ובהן יוס סלסי' מחר'סעכר סית ורוקח טרחני רחום לכל מסכי יתקיין 6ויפטור • והן כונת סמעסס סעסס וכיון הזמן וכיין החרם וחילך טלותן כטלס cחזקת חין עובר קני הסודס כר המקוס סכקן יוזמו קעליס • חולה יוזמו • סלין חנויכולין סכל סעולס יודעיס מפי קרסו כית דין חק קורס : לסוס קעדים על סיכונו הזמן והמקו'עכ"ל ועיין כלסון סר"ן

דרים פרק דלעיל: וכמה ענו' סר"ג כוכות וכתפתחות

עיין כמסנס ג' פרק ז' : ג בן זכלי כתכ קר"נ ותלמיך לפני רכו היה וכו'. כפני הכל רכו ורבינו הקרום כתכ 6ותו כפעת חכורו • כמו סקכל 6ותו • קרמכ"ס: ערותן כטנק • כי הריג לכל זמן 6חי 6פסר לקיייס תורת סוכס וכו' ורחמנ6

6מר ולרפת השופטים היטב וסנס על סקר העלונו' ועזית'לו כחסר זמס לעסות וגו' עלות סלתס יכול לקייס כל תורת הזמר קול עלות • ולי 65

S • רס"י פרק קיוס לפסקיס לף י"ג • ומ"ס סר"כ ולפי' קן מפת לסין קפריס וכו' כרתנן כמbנס ז'פרק קמ6 למכות: ואפילו סניס סונריס לין 6נו יודעין עלותן קיימת • (למרינן בגמ'ממילפילו פניס מומריס • פפיטל כי למרי חחר סיני יודע עלותן קיימת • כי 6מר כי פרי נמי עלותן קיימות ראו קלקר דחמר יורט חני מלי רכותית כיון דנור הכרו לינייולט זה 65 מעלס ונס מוריו • ולסיקרכס לסכי קלמר

פי'כחקירות פניסחומריס ידענו. (חסר חומר ליני יודע עדותן קיימת • כי 6ס יס סס סלסס עליס וסס לכעינן ערטיוומו כולן כתבו התוס'דים לפרס סיינו כזכיונו ערוקן

לכל 6מר סיני יודע כנמכח חסר תקן קרוכ bו פסול רמי לתפקייס סילוק נcלר - ומתני'רלס כר"ט ומפנק ז' קי כרק קנ!6 רכיכות כרמיתס כגמ' • בומון סמכחיטין כין ססעריס סס טניס • כין סלסת יוקטליטי מכחיים רתכיסק גריפל מלינו יורע • וכן סעתיק סרמכיס כפרק כ' מהלכות סנהדרין : ג איך לומר כסניס נחרס וכו' • לסון סרמנ"ס כפרק כ'מסלכות עדות. ער 6סר לומר כרכיעינtכת כסניס לחרס וקסני לומר נרניעי נסכת בSEסה לקום: שוה יולט כעבורו סל חום • וכ"כ רתוק מכילפינר זה ירע כמסרנגו סל סלס • ווק לק ירט רסיס סככר מסר קיה • קוס' פרק קמל לפסקיס דף י"ל • עור כמכו bס וכחן רקפת ומס לו רייקיכן כהנימכלי לפרוייקו ירטי כעכורו 56 קרס ות"ל עלות מוכחס • (ליך ניקוס ונקטול מספיקל • לסכיפרין נסמוך ומס נפסיד לס נרקיק כהן • וייל הפפיר לייקיגן. כיין הפילינן כחיזת יוסי ומכוונין ליוס 6'. סמט מינית זה ידע נענורו של חלפ חת לס ידע • עיר אחד חומר נbסס וכו'ערותן כטלס • וכפרי עבורי ל6 טען מנסי: נמ' • וסוס מני למימר 6חר סילגרנסניס - ו6'6ימר

כחרכע • 69 רמתחיל כתלי רסיס • ותו וסלסס וחמשת נוחיס על סלסון לחכרס יותר מסניס וחככעס : אחד חומרי בתי ספות וכו' עדותן קיימת לחרס טועה פקי פעות חסר פסקו הכי כמי 6מרת זה סלמר מתיס כפחות פקיס וזק ftמר פלפה • כסוף cלפה כל רגעיס סכיכתיס bלירע המעפק נתן יס ל6לו לטעות ולומר כמו סלfמרו סלרני יתורק 6רס טועה סלם ספות חסר מסקולחי לח קימל הכי ומק 6לו רייקיכן כקני סרלי לקחי רקחמרסלt

ו 24 כר א כוחלת

רכי

י

:

:

« הקודםהמשך »