תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אע"פ שכת' לו עומקא ורומא יוצריך ליקח לו דרך דברי ריע וחכ"א אינו צריך ליקח לודרך ומודה ר"ע בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר ר"ע אומר אינו צריך ליקח דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך: ג המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח מכר את המכתשת הקבוע' אבל לא את המטלטלין מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת " (גמ'וסרמ"ש) ולא את התנור (ירו' ורי"ף) ולא את הכירים (נ"א מכר תנור מכרכירי')בזמן שאמ'לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין: ר המוכר את החצר מכר בתים בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין בזמן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כל כך י סרשב' וסדות למחר - ושייר סכית לעכמו - למין לומר שמכרן מחר סמכר סכית סתסי כיסיbך יתכן שסוb עגמומין לו דרך ומי שלקח ממנו יש לו דרך שדי לו ללוקח סיסיס כמוכר מכל ריל

שאמר לו היא וכלטה שבתוכה הרי כולן מכורין - ככור - ע"כ.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

סמרחן: ז מכר כתיס - וכל שכן חניות שסן ניקר סעיר :

[ocr errors]

בין כך ובין כך לא מכר לא את המרח' ולא את בית הבד שבתוכה - ר"א אומר המוכר את החצר - לא מכר kא אוירה של חצר: ה המוכר את בית הבר מכר את הים " ואת הממל " ואת הבתולות אבל לא מכר את ירו') העכירין ואת הגלגל ואת הקורה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין ר"א אומ'המוכר בית הכד מכר את הקורה: והמוכר את המרחץ - רא מכר את הנסרים ואת הספסלים - ואת הויראות בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך. לא מכר את המגורות של מים ולא את והאוצרות של עצים : ז המוכר את העיר מכר בתים בורות שיחין ומערו מרהצאו' ושובכו'בית הבדין ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמ'לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים - הרי כולן מכורין ר"ש בן גמליאל אומ' המוכר את העיר מכר את הסנטר ? ח המוכר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »