תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
[ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

תס למועד. אלא שהתם משלם הצי נזק מנופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה :

פרק ב כיצר הרגלמועדת - לשבר בדרך

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

שלב ועלהנדיש משלם חצי נזק: ר איזו הוא תם:

ואיזה הוא מועד מועד כל שהעירובו שלש' ימים ותם משיהוורבו שלשה ימים רברי ריהודה - ר"מ אומר מועד שהעידו בו שלש פעמים ותם כל שיהו התינוקות ממשמשין בו ואינו נוגה: ה שור המזיק ברשות הניוק כיצד נגח נגף - נשך. רבץ' בעט ברשות הרבים משלם הצינוק ברשות הניזק - ר' טרפון אומר נוקשלם . וחכמים אומרים חצי נזק אמר להם ר' טרפון ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים שהוא פטור - החמיר עליהם ברשות הניזק לשלם נזק שלם - מקום שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק . אינו דין שנחמיר עליה ברשו'הניזק לשלם נזק שלם - אמרו

לו דיו לבא מן הדין להיות כנדון - מה ברשות הרבים חצי נזק - אף ברשות הניזק חצי נזק י אמר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »