תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small]

והם מים חיים ממקור נובע - ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע כי קצר המצע מהשתרע : חפרס סגbון סגדול סמפורסס ר"מ י . ורינוbכ"ד סיסרמלי - מסר"ר יופ טוב ליפמן

[ocr errors]

i

ונתחדשו בו מהרודות ראשונות זאתרונות - מהגאון המתכר נר"וי ושמנו י
בגליון לאות על י"ר יד פשוטה מורה באצבע עליהם - .
לומר ראה זה פר חדש הוא :

א

[ocr errors][ocr errors][merged small]

בדפוס סמסוכח כסר"ר משלס זלמן ינ"ו: כן סמנוח סמפורסס מסור"ר אהרן זנ"ל : בשנת ולהורות את בני ישראל את החוקים ואת המשפטים לפ"ק

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[subsumed][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

מורה אני לפניך ה'אהיששמת חלקי מיושבי בית המדרש - ולא שמת חלקי מיושבי קרנותי שאני משכים - והם משכימים - אני משכים לדברי תורה * בטלים - אני עמל " והם עמלים " אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר והם רצים •

בכניסתו מהו אומר

יהי רצון מלפניך ה'kהישלא יארע דבר תקלה על ידיי ולא אכשל בדבר הלכה - וישמחו

כי חברי - שלא אומר על טמא טהור - ולא על

טהור טמא - ולא על מותראסיר - ולא על אסור מותר • ולא יכשלו הברי ברבר הלכה ואשמח בהם:

אני רץ - אני רץ לחיי העולם הבא • והם רצים לבאר שחת - שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת - אנשי דמים ומדמה לא

יחצו ימיהם - ואני אבטח בך : . התוספות יום טוב

[ocr errors][ocr errors][merged small]

פרקא ארבעה מכות נזיקין מסוס לליכ6 לכל פרק א ארבעה מכות נזיקין - מנינ6 למעוטי

[ocr errors]
[ocr errors]

תוספות וסטיב בבא קמאפרק א רעמברטנורה

ו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים - ולא זה וזה שררכן לילך ולהזיכהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיהצד

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

השוה שבהן שדרכן להזיקושמירתן עליך וכשהזי הב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- "" - אי

« הקודםהמשך »