תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכן הלכה - קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו - ולא קיימת וגם את המתיחצון ואיזה - זה שורשוה מאתים שנגח שורשוה מאתים - והנכלה יפה חמשים זון שזה נוטל חצי החי והחצי המתווה נוטל חצי החי וחצי המת : י יש חייב על מעשה שורו - ופטור על מעשה עצמו " פטור על מעשה שורו - וחייב על מעשה עצמו - שורו שביישפטור והוא שבייש חיי'שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו פטו' והוא שסימא את עין עכרו והפיל את שינו חייב * שורו שחבל כאביו ואמו הייב " והוא שחבל באביו ואמו פטו' ישורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב - והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור - מפני שהוא מתחייב בנפשו : יא שור שהיה רודף אחר שור אחר - "והוזק - (נמרמ וסזיק) זה אומר שורך הזיק - וזה אומר לאכי אלא בסלעלקה - המוציא מחברו עליו הראיה היו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

של

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

וכ"כסרמ"ס ז"ל ע"כ : וזה אומר שורך הזיק שניהן פטורין. אם היו שניהן מני ממ'ליס זיל מייתירמיסי

היו שניס רודפיוכו'סגיסס של איש אחד שניהן חייבים - היה אחר גדול ואח' דסמיתורמ מזקך ומשנסלן: חייביס כתכסר"כ כגמי קטן י הניזק אומר גדול הזיק והמזיק אומר לא כי גדול סיקויש כנופוסוס חנוי

- מפרש כגון ששניסס תמיס kאקטן הזיק - אחד תם ואחד מועד - הניזק אומר נזק קטן סזיק ודמי סקטן

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

זה אחר זה ישלם לאחרון שבהם - ואם יש בו מותר יחזיר לשלפניו - ואם יש בו מותר - יחזיר לשלפני פניו והאחרון אחרון נשכר דבריר"מ - ר"ש אומר שור שוה מאתים - שנגח שור שוהמאתים ואין הנבלה יפה כלום זה נוטל מנה - וזה נוטל מפוה חזר ונגח שור אחר שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו זה נוטל חמשים זון - וזה נוטל חמשים זון חזר ונגח שור אחר שוה מאתים האחרון נוטלמנה ושלפניו חמושיס זון • ושנים הראשונים דינר זהב : ב שור שהוא מועד למינו - ואינו מועד לשאינו מינו - מוער לאדם - ואינו מועד לבהמה - מועד לקטנים - ואינו מועד לגדולים את שהוא מועד לו - משלם נזק שלם ואת שאינו מועד לו משלם חצי נזק - אמרו לפני רבי יהודה הרי שהיה מועד לשבתות - ואינו מועד לחול - אמר להם לשבתות שלם נזק שלם - לימות החול משלם חצי נזק אימתי הוא תם - משיחזור

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

אינו מועד לגדוליס - ולא סוגרכו לפרש • כך נרמס כעיני - ומין נרמס לפרש דמלס כיון דאית ליס מוני מין חלוק לין קטן לגדול - וכיסוי מועד לקטניס מועל לנדוליס לס6 רש"י מפרש כפ"ק דף כי למית ליס מולי " שיפ

[ocr errors]

לו דעת לשמור 6ת נופו - ע"כ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

סלולי

אי

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- וכן ככן וכן גניחס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« הקודםהמשך »