תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- ב

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שלזהרשות להלך ולזה'

והוזק בהן אחר חייב בנזקו : ר שני קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה - ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון - הראשון חייב בנזקי שני : ה זה בא בחביתו וזה בא בקורתו נשברה כדו של זה . בקירתו של זה פטור י רשות להלך היה בעל קורהראשון - ובעל הבית אהרון. נשברה חבית בקורה - פטור בעל הקורה ואם עמד בעל הקורה חייב - ואם אמר לבעל חבית עמוד פטור - היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון נשברה חבית בקורה חייב ואם עמד בעל חבית פטור. ואם אמר לכעל קורה עטור חייב וכן זה בא בנרו - וזה בפשתנו :ו שנים שהיו מהלכין ברשות הרבים אחר רץ ואחד מהלך - או שהיו שניהם רצים והזיקו זה את זה שניהם פטורין: ז המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים ברשות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד ברשו' היחידי והזיק ברשות היחיד אחר חייב : ח שני שוורים תמים שחבלו זה את זה משלמים במותר חצי נזק:' שניהם מועדים משלמים במותר נזק שלם אחד תם ואחד מועד - מועד בתם משלם במותר נוקשלס תם במועד - משלם במותר חצי נזק וכן שני אנשים שחבלו זה בזה - משלמים במותר נזק שלם י אדם

במועד י; ומועד באדם משלם במותר נזק שלם ארם בתם • ותם באדם אדם בתס משלם במותר נזק שלם - תם באדם - משלם במותר חצי נזק רבי עקיבא אומראף. תס שחבל באדם - משלם במותר נזק שלם: ט שורשוה מנה - שנגח שור שוה מאתים - ואין הנכלה יפה כלום - נוטל את

- השור - שור שוה מאתים שנגח שורשוה מאתים.

ואין הגבלה יפה כלום. אמר ר' מאיר על זה נאמר ומכרו את השור החי וחצו את כספו א"ל רבי יהוד' וכן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« הקודםהמשך »