תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

SCIENTIA BIBLICA:

CONTAINING THE

NEW TESTAMENT,

THE

ORIGINAL TONGUE,

WITH

THE ENGLISH VULGATE,

AND A

COPIOUS AND ORIGINAL

COLLECTION OF PARALLEL PASSAGES,

PRINTED IN WORDS AT LENGTH.

'Ουκ εν διδακτούς ανθρωπίνης σοφίας λόγους:
'Αλλ' εν διδακτοϊς Πνεύματος αγίου.-1 Cor. ii. 13.

IN THREE VOLUMES.

VOL. III.

LONDON:
W. BOOTH, 32, DUKE-STREET, MANCHESTER-SQUARE.

MDCCCXXV.

1624

Printed by J. F. Dove, St. John's Square.

[ocr errors]
[blocks in formation]

2 Cor. i. 1.; Gal. i. 2.; 1 Thess. i. 1.; CHAP. 1.–VER. 1.

2 Thess. i. 1. ΠΑΥΛΟΣ, κλητός απόστολος Ιησού Χρισ- b See on Luke i. rer. 75. του, δια θελήματος Θεού, και Σωσθένης ο

c See on John xiv. ver. 18. άδελφος,

See on Rom. i. ver. 7. clause 3. a Paul, called to be an apostle of Je- e See on Acts ix. ver. 14. clause 2. sus Christ through the will of God, See on Luke ii. ver. 11. clause 3. band Sosthenes our brother.

VER. 3. a See on Rom, i. ver. 1. clauses 1. 3. b Then all the Greeks took Sos

Χάρις υμίν και ειρήνη από Θεού πατρός thenes, the chief ruler of the syna

ημών, και κυρίου Ιησού Χριστού. gogue, and beat him before the judg. God our father, and from the Lord

a Grace be unto you, and peace, from ment-seat. And Gallio cared for

Jesus Christ. none of those things, Acts. xviii. 17.

a See on Rom. i. ver.7. clauses 4-7. VER.

VER. 4. Τη εκκλησία του Θεού τη δύση εν Κορίνθο, ηγιασμένοις εν Χριστώ Ιησού, κλη- Ευχαριστώ τω Θεώ μου πάντοτε σερί τοις αγίοις, συν πάσι τοίς επικαλουμένοις υμών, επί τη χάριτι του Θεού τη δοθείση το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υμίν εν Χριστώ Ιησού εν παντί τόπα αυτών τε και ημών

a I thank my God always on your beUnto a the church of God which is at half, for the grace of God which is given Corinth, to them that are b sanctified you by Jesus Chriet; cin Christ Jesus, d called to be saints, a See on Rom. i. ver. 8. clause 1. e with all that in every place call upon

VER. 5. the name of Jesus Christ four Lord, both

“Οτι εν παντί έπλουτίσθητε εν αυτώ, their's and our's:

, εν παντί λόγω και πάση γνώσει. . 2 And Crispus, the chief ruler of

a That in every thing ye are enriched the synagogue, believed on the Lord, by him, bin all utterance, cand in all with all his house : and many of the knowledge ; Corinthians hearing, believed, and

a See on John i. ver. 16. clause 1. were baptized. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be

b See on Acts ii. ver. 4. clause 2. not afraid, but speak, and bold not

c See on John xiv. ver. 26. clause 3. thy peace : For I am with thee, and

VER. 6. no man shall set on thee, to hurt Καθώς το μαρτύριον του Χριστού έβεthee : for I have much people in this Bassoon by ipiv. city. And he continued there a year and six months, teaching the word of

Even as the testimony of Christ, was God among them, Acts xviii. 8–11.

a confirmed in you : For the same form of expression, see a And they went forth, and preachVOL. III.

B

155068

« הקודםהמשך »