על נתונייך ירושלים: 2009\2010 מצב קיים ומגמות שיניוי

כריכה קדמית
Jerusalem Institute Israel, 2011 - 63 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

אוה אוכלוסיית ירושלים אורחים איה אילת אלו אלל אלף באופן בהשוואה בחינוך העברי ביבא לתב בישראל בית במלונות תיירות בירושלים בקרב האוכלוסייה היהודית בקרב האוכלוסייה הערבית בשנות בשנים בתל בתל אביב ובחיפה גבוה גבוהה גדלה גמר דרי האוושהב האוכלוסייה היהודית בירושלים האוכלוסייה הערבית בירושלים הגירה הדובעה חכב תופתתשהה הובג הייסולכואה ברקב הייסולכואה לש הילדים הילודה הלע הלעמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הממוצע הפיחב הריבוי הטבעי התחלות הבנייה ובאילת ודבע ודמל וויה ויה חטש חיפה חלה חרדי יהודים ינב ירידה ךומנ ךוניחה ךכ לארשיב לודג לינות לכ ללכמ למדו לע דמע לעומת לפי קבוצת אוכלוסייה לש לת מגדר םה מהם תיירים מחו״ל מזרח ירושלים םיבשות םידלי םייתד םילועה םילשוריב םינשב םיקסעומה םירבגה םירגהמה םישנה מכלל םמצע מספר התלמידים םשרנ ןה ןיב נמוך עלייה עמד עצוממה ערבים ריעה רכשה רפס יתב רפסמ רתויב שטח תא תונוכשב תונש תוריד תוריית תושפנ תיב יקשמ תיברעה הייסולכואה תידוהיה הייסולכואה תיסחי תל תל אביב תלמידים תמועל תנשב

מידע ביבליוגרפי