תמונות בעמוד
PDF
ePub

ike i ka olelo i kakauia'i a oi mamua o keia mau kanar

, me ka mana o ke Akua: wai.

25. I ka wa e ola hou mai 32. I mai la ua Kakau-oleai lakou, mai ka make mai, lo la ia ia,Maikai, e ke Kumu aole lakou e mare, aole no e, 'ua olelo mai oe i ka mea hoi e hoopalauia, e like ana pono, no ka mea hookahi no lakou me na anela iloko o ka Akua, aole' Akua e ae, oia lani.

waleno: 26. A i ka ola hou ana mai 33. A o ke aloha aku ia ia o kanaka, mai ka make mai, me ka naau a pau, a me ka aole anei oukou i heluhelu manao a pau, a me ka ikaika iloko o ka palapala a Mose, i la pau, a o ke aloha aku i ka ka ke Akua olelo ana ia ia hoalauna e like me kopa alomai loko mai o ka laalaau, i ha ia ia iho,ua oi no keia mau mai, Owau no ke Akua o A-mea mamua o na alana kuberahama, a o ke Akua o Isa- ni, a me na mea mohai a pau. aka, a o ke Akua o Iakobo. 34. Ike aku la Iesu ua po

27. Aole oia ke Akua o ka na kana olelo ana mai, alaila poe make, aka ke Akua ia no i aku la ia ia, Aole oe e loihi ka poe ola, no ia mea, ua ha- e aku i ke aupuni o ke Akua. la loa oukou.

35. Olelo aku la Iesu, i a28. Hele mai la ke kahi o ku la i kana ao ana aku iloko ka poe Kakau-olelo, a lohe i o ka luakini, No ke aha la ka ka lakou kumailio ana, a ike olelo ana mai o ka poe

Kakau ia i ka pono o kana olelo,alai-olelo, he keiki na Davida ka la ninau mai la ia ia, Heaha Mesia? la ke kanawai nui o na kana 36. No ka mea olelo mai la wai a pau?

o Davida na ka Uhane Hemo29. I aku la Iesu ia ia, Eia lele ka olelo, I olelo mai leke kanawai nui o na kanawai hova i ko'u Haku, e noho mai a pau, E hoolohe mai e Isera- oe i ko'u lima akau, a i hooliela, o Iehova, o ko kakou A-lo wau i kou enemi i kehina kua hookahi no ia:

30. E aloha oe ia Iehova i 37. A ina kapa aku Davikou Akua, me kou naau a da ia ia i Haku, pehea la hoi pau, a me kou uhane a pau, a oia he keiki nana? Lohe ae la me kou manao ikaika a pau ka poe makaainana me ķe loa. Eia ke kanawai i oi: olioli.

31. A ua like hoi ka lua 38. I aku la ia ia lakou i me fa, eia, E aloha oe i ko kana olelo ana, E ao oukou, e hoalauna me ko aloha ia de malama i ka poe Kakau-olelo: iho: A, aole kanawai e ae elké makemake nei lakou e he.

wawae nou.

Ka wahine kane-make. MARAKO. No ka luahiri. le me ke kapa loihi a me ke olelo mai la ke kahi o kan alohaia mai i kahi kuai; poe haumana ia ia, E ke Ku.

39. A me ka noho kiekie mu e, e nana oe, nani wale iloko o ka hale halawai, a me ke ano o keia pohaku, a me ke keena maikai i ke ahaaina. keia hale luakini.

40. Ua pau ia lakou na ha 2. Pane mai la Iesu, i mai leo na wahine kane-make, a la ia ia, Ke ike nei anei oe i ke hooloihi nei lakou i ka pu- keia hale nui? aole e koe ana le i mea hoopohala, he nui ke kahi pohaku iluna iho o loa aku ko lakou make ana. ke kahi pohaku, i ka hoohio

41. Noho iho la Iesu ma loia i lalo. ke alo o ka pahu e waiho ai i 3. I kona noho ana iluna o ke kala laa, nana ae la ia i ka- ka mauna o Elaio, ma ka hunaka e haawi mai ana i ke ka- lina alo o ka luakini, ninau la iloko o ka pahu e waiho ai i malu mai la o Petero, a me ke kala laa, a nui loa kana- Iakoba, a me loane,a me Anaka waiwai la, na lakou i haa- darea, wi mai he nui loa.

4. E hai mai oe ia makou 42. Hele mai la he kahi i ka wa hea e hiki mai ai kewahine kane-make huve, ha- ia mau mea, a heaha la ka ouawi mai la ia i elua mea iki, a li o ka hiki ana mai o ia mau o laua pu hookahi ia keneta. mea?

43. Alaila kabea aku la ia i 5. Pane aku la Iesu, i aku kana poe haumana, i aku la ia la ia lakou, i kana olelo ana, lakou, Oia io ke hai aku nei E ao oukou, e malama o epaau ia oukou, o keia wahine epaia mai oukou. kane-make hune, ua oi kana 6. No ka mea, he pui ka mea i haawi mai ai mamua o mea e hele mai ana i ko'u nei ko lakou a pau i haawi mai inoa, me ka olelo mai, Wau ma ka pahu e waiho ai i ke no ka Mesia, a e epaepaia'na kala lala.

no hoi na mea he nui loa. 44. No ka mea haawi mai 7. A i lohe oukou i ke kaulakou no ko lakou waiwai nui, a, a me ka nene kaua, mai aka oia, no kona hune, haawi hopohopo oukou,no ka mea, e mai la ia i kona mea a pau, a biki io mai ana no ia mau mea i kona mea ola.

a pau, aole nae oia ka hope.

8. E ku e ae auanei ke kaMOKUNA XIII. bi aina e alo i ke kahi aina, a Haiia ka luku ana o ka luakini. kahi aupuni, a e hiki mai a

o ke kahi aupuni e alo i ke I kona hele ana, mai uanei ka paueue o ka honua, loko aku o ka luakini, Ia me ka wi, a me ke kipikipi;

oia mau mea a pau la o ka

15. O ka mea e nobo ana hoomaka apa mai ia o ka ino. maluna o ka hale la, mai iho

9. E ao oukou ia oukou mai ia e komo iloko, e lawe i iho, no ka mea, e haawiia’ku ka mea o kona hale: ana no oukou e lakou i ka poe 16. Ao ka mea e noho ahaolelo, a e hahau mai lakou ana ma ka mala, mai hoi hou ia oukou iloko o na hale ha- mai ia e lawe i kona kapa. lawai,no ka’u nei, a e alakai 17. Aue hoi ka

poe

wahine ia’i oukou imua i ke alo o na hapai, a me ka poe hanai kiaaina, a me na’lii, i mea e waiu ana i ua mau la la. hoike aku ai ia lakou.

18. E pule aku oukou i 10. A mamua, e hai e ae ole oukou e holo i ka hoilo. ka Olelo maikai i na aina a 19. No ka mea e nui auapau.

nei ka ino o ua mau la la, ao11. A i alakai lakou ia ou le me neia, mai kinohi mai, o kou e haawi aku, mai manao ka ke Akua hana ana i hana mua oukou ma ka olelo aku, mai ai, a hiki loa mai i neia mai noonoo e, aka o ka mea e wa, aole 2.0 hoi mahope aku. haawija mai na oukou ia wa, 20. A i hoemi ole ka Haoia ka oukou mea e olelo aku ku ia mau la, aole loa e ola ke ai, no ka mea, aole pa oukou kahi kanaka, aka no ka poe i ia olelo, na ka Uhane Hemo- olelo mua ia e hoemiia'e ua lele mai.

mau la la. 12. A e haawi aku ana no 21. A i kela wa, ina olelo ke kaikuaana i ke kaikaina e mai ke kahi kanaka, Eia hoi make, a me ka makuakane ka Mesia maenei, a aia hoi no hoi i ke keikikane, a e ma o, mai manao oukou he ku ae no hoi ke keiki iluna e oia io ia. alo i na makua, a haawi aku 22. No ka mea e ku mai ia lakou e make.

auanei ilupa na Mesia waha13. No ka'u nei la e inai-hee, a e hoike mai i mea hoa. na mai ai na kanaka a pau ia ilona, a me na mea nui, ina oukou, aka o ka mea i hooma- e hiki ia lakoù e puni io no nawanui i ka hopena,e ola ia. ka poe i olelo mua ia.

14. A i ike aku oukou i ka 23. E ao oukou, e malama, mea weliweli e ano ai i ole- aia hoi ua hoike aku no au ia loia mai ai e Daniela, e ke oukou i na mea a pau loa. kaula, e ku ana i kahi pono 24. A i pau na mea inoo ole, (o ka mea e beluhelu, e ia mau la, alaila, pouli loa iho malama pono ia i ike) alaila la ka la aole hoi e poha mai o ka poe e noho ana ma Iu- ka mahina: dea e holo lakou i ke kuahiwi: 25. E haule iho no hoi ka

pau loa.

No ko Iesu Krisio MARAKO. hele hou mai a poe hoku o ka lani, a e haalu 34. Ua like ia me ke ka lu no ka mea paa o ka lani a ka e hele ana i kabi lo.

baalele ia i kona hale, kaut 26. Ilaila lakou e ike ai i mai la i kona aipuupuu, ke Keiki a ke kanaka e bele haawi i ka hana i kanaka mai ana maluna o ke ao o ka pau, i mai la i ka mea vai lewa, me ka mana nui, a me e malama ka puka, e makala ka nani loa.

35. No ia mea la, e maka 27. Ilaila ia e hoouna aku la oukou, aole oukou e ike ai i ka poe anela ana, a e boa- ka wa e hiki mai ai o ka haku koaka mai i kana poe i olelo hale, i ke ahiahi paha, i ke mua ai, mai na kukulu eha aumoe paha, a i ke kani ana mai, a mai kela pa o ka ho- o ka moa, a i ke kakahiaka. nua, a kela pa o ka lani mai. 36. O hiki e mai ia, a loaa

28. E ao oukou i ka nane mai oukou e hiamoe ana. o ka laau fiku; a i ka wa e 37. O ka’u e olelo aku nei opiopio ai o kona lala, a e ia oukou, oia no hoi ka’u e hooniaka ana ka lau, alaila olelo aku i na kanaka a pau ike pono oukou ua kokoke e loa, e makala. hiki mai ke kau.

29. Pela po hoi oukou ke MOKUNA XIV., nana oukou, a e hanaia mai

E kumakaiaia Iesu Kristo. ana keia mau mea la, ilaila

HALA , mai no, aia ma kaipuka.

30. Oia io ke olelo aku a, a me ka barena hu-ole, kunei au ia oukou, aole e pau ka iho la ka poe Kahuna nui, keia banauna, e hana e ia mai a me ka poe Kakau-olelo, no apa keia mau mea a pau ma- ka hopu ia ia me ka maalea, mua.

e pepehi. 31. E pau no ka lani a me 2. I ae la lakou, Aole i ka ka honua i ka lilo, aka o ka’u la ahaaina, o uwaia e na kamau olelo, aole loa ia e pau. naka.

32. Aka o ko laila la a me 3. A i kona noho ana i Beko laila hora, aole loa ke ka- tania i ka hale o Simona, ka hi kanaka i ike, aole no hoi lepero, e ai ana ilaila, hele ka poe

anela iluna o ka lani, mai la ke kahi wahine me aole no hoi ke Keiki, o ka ka ipu alabaseta, he aila muMakua waleno.

la ko loko, he mea maikai loa, 33. E ao oukou e makala, wawahi ae la ia i ka ipu, a e pule, no ka mea aole oukou ninini iho la iluna iho o kona i ike i ua wa la.

poo.

oukou e ike ai, wa kokoke A alaila ahaaina i ka paso

E kumakaiaia Iesu MOKUNA XIV. Kristo e Iuda Isekariota,

he pono

4. Huhu ae la ke kahi poe aina o ka palaoa hu-ole, i ka iloko o lakou iho, i ae la, Nowa e kalua ai i ka ai pasoa, ke aha la i maunaia'i keia ninau mai la kana poe hauaila.

mana ia ia, Auhea la kau wa5. Ina paha i kuaiia’ku ia hi e makemake ai, e hele maekolu hanere hapawalu, a nui kou e hoomakaukau e ai ka aku paha i loaa mai, a baawi pasoa? aku ia mea no ka poe ilihune. 13. Hoouna aku la ia i na Ohumu iho la lakou ia ia. haumana ana elua, i aku laia

6. I aku la lesu, Uoki, no laua, E hele aku olua a hiki ke aha la oukou e hoohewa i ke kaubale, alaila e halawai aku nei ia ia? he mea maikai olua me ke kahi kanaka e hahoi kana i hapa mai ai ia'u. lihali ana i ke kiaha-wai, e

7. Ke poho loa nei ka poe hahai aku olua ia ia. ilihune me oukou, ia 14. A i kana wahi e komo oukou ke hana maikai aku ia aku ai e olelo aku olua i ke lakou, i ko oukou wa e make- kanaka maikai o ia hale, E, make ai, aka owau, aole e Ke olelo mai la ke Kumu, noho loa ana me oukou. auhea la ke keena halawai, i

8. O na mea a pau e pono kahi e ai pu ai i ka ai pasoa ia ia, oia no kana i hana io me ka’u

poe

kaumana? mai ai, ua hele mua mai ia e 15. A e hoike mai ia ia 0hamo mai i ko’u kino no ko’u lua i ke kahi keena maikai

maluna, ua makaukau loko, 9. Oia io ke hai aku nei malaila oukou e hoomakau. au ia oukou, o na wahi a pau kau ai no kakoú. loa i ke ao nei i haiia'ku ai 16. Hele aku la na haumakeia mau olelo maikai la, ea, na, a hiki aku la i ke kauhae hai pu ia aku no koi ka mea le, loaa ia laua e like me kaana i hana mai ai, i mea ho- na mea i olelo mai ai, a hooailona nona.

makaukau laua i ka pasoa. 10. Ilaila ko luda Isekari 17. A i ke ahiahi, hele mai ota hele ana aku, ke kahi o la ia me ka poe

he umikumaka poe

he umi a me kuma- malua. malua, i ka poe Kahuna nui, i 18. A i ko lakou noho ana kumakaia ia ia na lakou, i ka aha-aina, olelo mai la

11. A lohe ae la 12kou, Iesu, Oia io ké olelo aku nei olioli iho la, hooholo ae la la- au ia oukou, e kumakaiaia aukou é haawi mai ia ia i na wa- anei au e ke kahi o oukou e hi kala, imi iho la ia i kahi ai pu ana me au. maikai e kumakaja ai ia ia. 19. Minamina ae la lakou, 12. A i ka la mua o ka aha-I olelo pakahi mai la ia ia, 0.

kanu ana.

« הקודםהמשך »