תמונות בעמוד
PDF
ePub

No ka mau keiki

make, a na lakou no ia e haawi aku i ka poe ike ole ia Iehova;

34. A e hoowahawaha mai lakou ia ia, a e hahau mai ia ia, a e kuhakuha mai ia ia, a e pepehi mai ia ia, a i ka po akolu, e ku hou mai no ia hoolanilani maluna o lakou: mai ka make mai. 43. Aka o oukou, aole pela

42. Houluulu mai la Ie ia lakou, i aku la, Ua i no oukou, o na'lii o na ain ke hookiekie maluna o lako a o na kanaka nui hoi, k

35. Punee mai la io na laa i ake ke kahi o oukou e nu o Iakobo a me Ioane, i mai la, ia, e lilo ia i aipuupuu no E ke Kumu e,ke ake nei maua oukou. e hana mai oe i ka maua mea e makemake ai na maua.

36. Ninau mai la Iesu ia laua, Heaha ka olua mea makemake e hana aku ai au na olua?

44. A o ka mea i manao i alii no oukou, e hoolilo ia ia iho i kauwa lepo na na mea a pau.

37. I aku la laua ia ia,E ae mai oe ia maua, e noho ke ka

45. Pela hoi ke Keiki a ke kanaka, aole ia i hele mai e hooaipuupuu aku nana, aka hoi no ke hooaipuupuu mai, a

hi o maua i ko lima akau, ale haawi mai i kona ola i ala

o ke kahi i ko lima hema, i ko hanohano.

na no na mea he nui loa.

38. I mai Iesu ia laua, Aole olua ike i ka olua mea i nonoi mai ai; he mea pono anei ia olua ke inu i keia kiaha o'u e inu ai, a e bapatizoią i ko'u nei bapatizo ana?

46. A hiki mai la lakou i
Ieriko, a i ko lakou hele ana
aku mai Ieriko aku, a me na
kanaka he nui loa, e noho ana
ma ke ala nui ka makapo, o
Batimea, o ke keiki a Timea,
e nonoi ana.

47. A lobe ae la ia i ko
Iesu hele ana ae, kahea mai
la ia, i mai la, E lesu e, e ka
Mamo a Davida, e aloha mai

MARAKO

a Zebedaio.

huhu loa aku la lakou ia kobo a me Ioane.

[ocr errors]

39. I aku la laua ia ia, E hiki no ia maua. I mai la Iesu ia laua, E inu io no olua i ko'u kiaha e inu ai, ae bapa-oe ia'u. tizo io ia no hoi olua i ko'u bapatizo ana;

48. Papa ae la ka nui o kanaka ia ia, hamau: aka he nui 40. Aka o ka noho i ko'u loa aku kona kahea ana mai, lima akau nei, a me ko'u li-i mai la, E ke Keiki a Davima hema, aohe na'u ia e ha-da, e ahonui mai oe ia'u. awi aku, no ka poe ia i hoomakaukauia no lakou..

49. Noho malie iho la Iesu i ae la e, kahea i aku ia. Kahea aku la lakou i ua ka

41. A lohe ae la ka umi,

50. Haalele iho la ia i kona aahu, ku ae la iluna, a hele mai la io lesu la.

naka makapo nei, i aku la ia | iho la ia laua ke kahi keiki ia, E olioli oe, a e ku ae ilu- hoki, ua nakinakiia ma ka na, ke kahea mai la ia ia oe. ipuka, ma ka huina alanui. 5. Olelo mai la ke kahi o lakou e ku ana malaila; No ke aha olua i wehe ai i ka hoki keiki?

6. I aku la laua e like me ka Iesu olelo ana mai, a ae mai lakou ia laua.

7. Alakai mai la laua i ua keiki la io Iesu, hohola ae la 52. I aku la Iesu ia ia, Elakou i ko lakou kapa maluhele oe, ua ola oe i kou ma-na, a hoonoho iho la ia ia ilunao oia io ana mai. Loaa ko-na iho ona. ke ae la ia ia ka ike, a hahai aku la ia Iesu make ala loa,

51. Pane aku la Iesu, i aku la ia ia, Heaha la kau makemake e hana aku ai a'u nou? I mai la ua kanaka makapo la ia ia, E ka Haku e, e kaakaa ko'u mau maka.

8. Nui na mea î haliilii ae i ko lakou kapa ma ke ala loa, a o ke kahi poe e hoi, ooki ae la lakou i ka lala-la

MOKUNA XI.

No ko Iesu komo ana i Ierusa-au, haliilii iho la i ke ala loa. 9. A o ka poe e hele ana mamua, a me lakou e halai

lema.

A aku la lako kalea aku

i Ierusalema ua hiki Hosana, Ua nani loa ka mea mai i Betepage, a me Betania i hele mai ma ka inoa o ka ma ka mauna o Elaio, hoouna aku la ia i na haumana ana elua:

Haku.

10. Ua maikai ke aupuni o ko kakou kupuna kane o Davida, e hele mai ana, e Hosana iluna lilo loa.

2. I aku la ia laua, E hele olua i kela kauhale mamua o olua, a i ko olua komo ana 11. A e aku la Iesu i leiloko, e loaa ia olua ke kahi rusalema, a iloko o ka luakikeiki hoki, ua nakinakiia, ni, a hiki ae la i ke ahiahi, aole i nohoia e ke kanaka hele aku la ia me kana poe mamua: e kala ae olua, a ala-haumana i Betania.

kai mai.

12. A i ka la mahope iho i 3. A i olelo mai ke kahi iako lakou hoi ana mai, mai Beolua, No ke aha olua i hana'i tania mai, pololi iho la ia: i keia mea? e olelo aku, no ka Haku keia i pono ai, a e hoouna koke mai kela ia ia.

13. Ike aku la i ke kahi laau fiku ma kahi e aku, he lau maluna, hele ae la ia ilaila i loaa paha ia ia kahi mea

4. Hele aku la laua, a loaa

[blocks in formation]

15. A hiki aku la lakou i Ierusalema, alaila komo aku la Iesu iloko o ka luakini, hookuke aku la i ka poe e kuai aku ana, kuai mai iloko o ka luakini, hoohuli ae la na papa o ka poe kuai kala, a me ka noho o ka poe kuai

i

i ka luakini.

i ae la ia ia, E ke Kumu aia ka laau fiku au i hooino a ua maloo loa.

manu nunu.

16. Aole oia i ae iki aku i ka poe i lawe aku ana i ka mea iloko o ka luakini.

22. Pane mai la Iesu ia la kou, i mai la, E manao oia i aku oukou i ke Akua:

23. No ka mea he oia ic ka'u e olelo aku nei ia oukou, O ka mea i olelo mai i keia mauna, E hoonee aku, a e lele i ke kai, a aole e kanalua kona naau, a e manao ana he oia io e hanaia keia mau mea ana i olelo mai ai, e hanaia mai no nana kana mea i olelo ai a pau.

24. No ia mea la, ke hai aku nei au ia oukou, O na mea a pau a oukou e nonoi aku ai ma ka oukou pule ana, a e manao io oukou e loaa mai, e loaa mai na oukou io no ia.

17. Ao aku la ia, i aku la ia ia lakou, Aole anei i palapalaia mai, E kapaia ko'u hale 25. A i ko oukou ku ana e na aina a pau, o ka hale pu- e pule, ina e hoomauhala ana le? Ua lilo ae nei hoi ia ou-oe i ke kahi, e makala aku kou i lua no ka poe powa. oe ia ia, i makala mai no hoi ko oukou Makua iloko o ka lani i ko oukou.

18. A lohe ae la ka poe Kakau-olelo, a me ka poe Kahuna nui, imi iho la lakou i mea nona e make ai ia lakou; makau no hoi lakou ia ia, no ka mea, ua mahalo loa na kanaka a pau i kana olelo.

19. A hiki ae la i ke ahiahi, haalele hou iho la ia ia kauhale.

27. Hele hou mai la lakou i Ierusalema, a i kona hele ana iloko o ka luakini, hele mai la io na la ka poe Kahuna nui,

20. A kakahiaka ae, i ko lakou hoi ana, ike aku la la-a me ka poe Kakau-olelo, a me kou i ka laau fiku, ua maloo, mai ke kumu a hala iluna.

21. Manao ae la o Petero,

26. Ina aole oukou e makala aku, aole no hoi e makala mai ko oukou Makua iloko o ka lani, ko oukou he

wa.

ka poe kahiko,

28. I mai la ia ia, Heaha. la kau kumu i hana'i i keią

mau mea? na wai la oe ihi ilalo i kahi e kaomi ai i haawi mai i keia kumu e ha-ka waina, kukulu iho la i ka na i ua mea la? hale kiai, haawi aku la ia i ka poe hoaaina, a hele aku la i kahi e.

29. Olelo aku la Iesu ia lakou, i aku la, E ninau aku no hoi au ia oukou i ke kahi mea, e hai mai oukou ia'u,

2. A i ka wa pono, hoouna mai la ia i ka aipuupuu alaila hai aku au ia oukou ii ka poe hoaaina, i loaa aku ia ka'u kumu e hana i keia mau ia ka hua o ka mala waina, no ka poe hoaaina.

mea.

30. I ka Ioane bapatizo ana, nohea mai la kana? no ka lani paha, no kanaka anei? e hai mai hoi ia'u.

3. Hopu iho la lakou ia ia, kuikui aku la, a hoihoi nele aku la ia ia.

4. Hoouna hou mai la ia ia 31. Kuka iho la lakou ia lakou i ka aipuupuu hou, hailakou iho no, i ae la, A i ole-luku aku lakou ia ia i ka pohaku,a eha kona poo ia lakou, a hoihoi aku la lakou ia ia me ka hooino.

lo aku paha kakou, No ka lani mai, alaila e ninau mai paha ia ia kakou, No ke aha la hoi oukou i manao io ole aku ai ia ia?

32. Aka i olelo paha uanei kakou, no ke kanaka, a makau no hoi lakou i kanaka, no ka mea, ua manao nui na kanaka, he kaula io o Ioane.

i

33. Hai mai la lakou ia lesu, i mai la, Aole makou ike. Alaila olelo aku la Iesu, ia lakou, i aku la, Aole no hoi au e hai aku ia oukou i ka'u kumu e hana'i i keia mau mea.

MOKUNA XII.
Ka parabole o ka mala-waina.

LELO hou aku la ia ia

5. Hoouna hou mai la ia i ke 'kahi mea hou, a pepehi aku la lakou ia ia a make, a pela no lakou i hana aku ai ia hai he nui loa, kuikui ke kahi, a pepehi ke kahi.

6. A koe no me ia ke kahi keiki kane, o kana punahele ia, a mahope iho oia kana i hoouna mai la ia lakou, i ae la, E mahalo mai paha lakou i kuu keiki kane.

7. I ae la kela poe hoaai. na ia lakou iho no, Eia no ka haku, e hele mai kakou e powa ia ia, alaila na kakou ka waiwai.

8. Hopu iho la lakou ia ia, pepehi aku la, a hoolei aku,

aku la, Kanu iho la ke kahi na. kanaka i ka mala waina, a pa

9. No ia mea, pehea la uaiho la ia i ka pa a puni, a ko- nei e hana mai ai ka mea na

[ocr errors]

E hodo ke kahi poe e

MARAKO. hoowalewale ia lesu.

na ka mala waina? E hele mai | Owai la ke kii maluna, a nano ia, a e luku hoomainoino wai keia palapala? I mai laia poe hoaaina, a e haawi aku kou ia ia, Na Kaisara. ika mala waina ia hai.

17. Pane aku la Iesu, i aku la ia lakou, E haawi aku no ka Kaisara ia Kaisara, a o ka ke Akua hoi i ke Akua. Pili

10. Aole anei oukou i helu i ka olelo i kakauia'i, O ka pohaku i haaleleia'i e ka poe hoonoho, ua lilo ia i pohakupu iho la lakou ia ia. kumu no ke kihi?

18. Alaila hele mai la io na la ka poe Sadukaio, o lakou ka i olelo, aole e ola hou mai, ninau mai la lakou ia ia, i mai la,

12. Imi iho la lakou e hopu ia ia, a makau ae la lakou 19. E ke Kumu e, ua pai kanaka, no ka mea, ua ike lapala mai o Mose ia makou, lakou no lakou keia olelo na-ina i make ke kaikuaana o ke ne i oleloia mai ai. kahi kanaka, a e ola ana ka13. Hoouna mai la lakou i na wahine me ke keiki ole, e ke kahi o ka poe Parisaio, a mare ke kaikaina ia wahine, me ka poe Herodeani io na i loaa ke keiki na kona kaila, e hoohihia ia ia i kana ole-kuaana. lo.

11. O ka hana keia a Iehova, he mea mahalo ia e ko kakou maka.

20. Ehiku keiki kane io makou nei, a mare aku la ka hiapo i ka wahine, a make ia, aole ana keiki;

14. A hiki mai la lakou, olelo mai la ia ia, E ke Kumu e, ua ike makou he pono oe, no ka mea aole oe i makau i kanaka, aole ma ko ke kanaka kou manao, aka ke hoike pono mai nei oe i ka ke Akua aoão. He mea pono anei, ke 22. A mare ae la no hoi haawi aku i ka waiwai auhauka poe ehiku a pau ia ia, aole na Kaisara; aole anei? a lakou keiki, a mahope iho, make pu aku la no me ka wahine.

15. E haawi anei makou? aole paha makou e haawi aku? Ike aku la ia i ko lakou 23. A i hiki aku i ka la e hoohuahualau, i ae la ia ia la-ola hou mai ai, nawai la uanei kou, No ke aha la oukou e ia wahine a lakou, no ka mea, hoowalewale mai nei ia'u? E ua lilo aku la ia i wahine na lawe mai oukou i ke kahi ha-lakou a pau. pawalu io nei, i ike aku au. 24. Pane aku la Iesu, i

16. A lawe mai lakou, a-aku la ia lakou, Ua hala loa laila ninau aku la ia ia lakou, oukou, no ka mea agle oukou

21. Moe ae la ke kaikaina ia ia, a make, aole no hoi ana keiki, a pela no hoi ka muli aku:

[ocr errors]
« הקודםהמשך »