תמונות בעמוד
PDF
ePub

PARADISE LOST:

A POEM IN TWELVE BOOKS

THE AUTHOR

JOHN MILTON

l'his issue of Milton's Paradise Lost, based on the text of Masson, has been edited by Mr. W. H. D. Rouse, M.A., formerly Fellow of Christ's College, Cambridge, who has revised the text, added the marginalia, and contributed the accompanying Glossarial Appendix of Proper Names and obsolete Words.

I. G.

November 8th (the day of Milton's death)

1897.

COMMENDATORY VERSES

PREFIXED TO THE SECOND EDITION

IN PARADISUM AMISSAM SUMMI

POETÆ JOHANNIS MILTONI

Qui legis Amissam Paradisum, grandia magni The Carmina Miltoni, quid nisi cuncta legis ?

subject

of the Res cunctas, et cunctarum primordia rerum

poem Et fata, et fines, continet iste liber. Intima panduntur magni penetralia Mundi,

Scribitur et toto quicquid in Orbe latet ; Terræque, tractusque maris, cælumque pro

fundum, Sulphureumque Erebi flammivomumque

specus ; Quæque colunt terras, pontumque, et Tartara

cæca,
Quæque colunt summi lucida regna poli;
Et quodcunque ullis conclusum est finibus usquam;

Et sine fine Chaos, et sine fine Deus ;
Et sine fine magis, si quid magis est sine fine,
In Christo

erga

homines conciliatus amor. Hæc qui speraret quis crederet esse futurum ?

Et tamen hæc hodie terra Britanna legit. O quantos in bella duces, quæ protulit arma!

Quæ canit, et quantâ prælia dira tuba! Cælestes acies, atque in certamine Colum! Et quæ cælestes

pugna

deceret agros !

viii

COMMENDATORY VERSES

The Quantus in ætheriis tollit se Lucifer armis, poet sur

Atque ipso graditur vix Michaele minor ! passes the ancients

Quantis et quam funestis concurritur iris,

Dum ferus hic stellas protegit, ille rapit!
Dum vulsos montes ceu tela reciproca torquent,

Et non mortali desuper igne pluunt,
Stat dubius cui se parti concedat Olympus,

Et metuit pugnæ non superesse suæ.
At simul in cælis Messiæ insignia fulgent,

Et currus animes, armaque digna Deo,
Horrendumque rotæ strident, et sæva rotarum

Erumpunt torvis fulgura luminibus,
Et flammæ vibrant, et vera tonitrua rauco

Admistis flammis insonuere polo,
Excidit attonitis mens omnis, et impetus omnis,

Et cassis dextris irrita tela cadunt ;
Ad pænas fugiunt, et, ceu foret Orcus asylum,

Infernis certant condere se tenebris.
Cedite, Romani Scriptores ; cedite, Graii ;
Et
quos

fama recens vel celebravit anus : Hæc quicunque leget tantum cecinisse putabit Mæonidem ranas, Virgilium culices.

S. B., M.D. (s. BARROW)

ON PARADISE LOST

When I beheld the Poet blind, yet bold,
In slender book his vast design unfold-
Messiah crowned, God's reconciled decree,
Rebelling Angels, the Forbidden Tree,
Heaven, Hell, Earth, Chaos, All—the argument
Held me awhile misdoubting his intent,

That he would ruin (for I saw him strong) He treats The sacred truths to fable and old song

of a high

theme (So Samson groped the temple’s posts in spite), worthily The world o'erwhelming to revenge his sight.

Yet, as I read, soon growing less severe,
I liked his project, the success did fear-
Through that wide field how he his way should

find
O'er which lame Faith leads Understanding

blind;

Lest he perplexed the things he would explain,
And what was easy he should render vain.

Or, if a work so infinite he spanned,
Jealous I was that some less skilful hand
(Such as disquiet always what is well,
And by ill-imitating would excel,
Might hence presume the whole Creation's day
To change in scenes, and show it in a play.

Pardon me, mighty Poet; nor despise
My causeless, yet not impious, surmise.
But I am now convinced, and none will dare
Within thy labours to pretend a share.
Thou hast not missed one thought that could

be fit,
And all that was improper dost omit;
So that no room is here for writers left,
But to detect their ignorance or theft.
The majesty which through thy work doth

reign
Draws the devout, deterring the profane.
And things divine thou treat’st of in such state
As them preserves, and thee, inviolate.
At once delight and horror on us seize ;
Thou sing'st with so much gravity and ease,

« הקודםהמשך »