‏ילקוט הרועים [ילקוטי מדרשים] :‏: ‏ א. מעיין החכמה המיוחס למשה רבינו. ב. מדרש המיוחס לשמואל בן גרשם בן משה; ג. ברייתא מפרקי מרכבה לר׳ ישמעאל כ״ג; ד. מסכת אצילות והוא ברייתא בחכמת הקבלה; ה. מסכת כלים המיוחס לשימור הלוי וחזקיה וצדקיה וחגי וזכריה; ו. מדרש תמורה לר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא; ז. אותיות דרבי עקיבא; ח. הר אדני : זהר על מגילת רות; ט. ספר אליהו; י. מסכת חיבוט הקבר המיוחס למדרש ר׳ יצחק בן פרנך; יא. מסכת גהינם; יב. ברייתא דרבי יהושע בן לוי

כריכה קדמית

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי