אלקטרוניקה ומחשבים: מבוא להנדסת מחשבים- שפת C תרגול וניסויים

כריכה קדמית
CET מטח, 2003 - 289 עמודים
1 ביקורת
הביקורות לא מאומתות, אבל Google בודקת אותן ומסירה תוכן שמזוהה כמזויף

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

הביקורות לא מאומתות, אבל Google בודקת אותן ומסירה תוכן שמזוהה כמזויף
ביקורת משתמש - סימון כלא הולם

אחלה ספר :)

תוכן

מבוא
7
ביצוע חישובים
11
פעילות 1 1 שליחת פלט לצג
12
פעילות 1 2 אחסון ערכים בזיכרון והדפסתם על הצג משתנים
14
פעילות 1 3 הדלקת נוריות המחוברות למחשב פלט להתקן חיצוני
17
פעילות 1 4 הזנת ערכים מהקלט התקני מקלדת
20
פעילות 1 5 קלט מהתקן חיצוני
23
פעילות 1 6 חישוב שטח מלבן ביטויים חשבוניים
24
ביצוע חוזר של סדרת פעולות לולאות 101 פעילות 3 1 סיכום מספרים
101
פעילות 3 2 לולאת dowhile
107
פעילות 3 3 לולאת while
110
פעילות 3 4 משחק זריזות בחירת מספר באקראי
114
פעילות 3 5 קלט תווים בלולאה
116
פעילות 3 6 המרה של ספרות למספר בייצוג int
117
פעילות 3 7 העתקת הקלט לפלט סימון סוף הקלט EOF
119
פעילות 3 8 סיום מוקדם של לולאה משפט break
120

פעילות 1 7 השמעת זמזום לפרק זמן קצוב
28
פעילות 1 8 חישוב שטח עיגול והיקף מעגל מספרים ממשיים
31
פעילות 1 9 מיצוע זמן זמזום קדימות אופרטורים
33
פעילות 1 10 חישוב יום בשבוע אופרטור השארית
37
פעילות 1 11 חישוב מספר הנוריות שאינן דולקות קיבוץ אופרטורים
39
פעילות 1 12 קיצור ביטויי השמה ושימוש בפעולות הוספה והפחתה
41
פעילות 1 13 קביעת זמן זמזום באמצעות מצב המתגים פעולות על סיביות
45
פעילות 1 14 שימוש בקבועים סימבוליים
52
פעילות 1 15 חישוב התנגדות פונקצית ספרייה מתמטיות
54
פעילות 1 16 הצגת ערך שלם באמצעות הנוריות מספרים לאמסומנים
57
פעילות 1 17 טיפול בשגיאות קלט עיבוד תווים ואוסף התווים של המחשב
61
פעילות 1 18 הצגת פלט ערוך
66
משפטי תנאי 2 תכניות המכילות סיעוף 71 פעילות 2 1 בדיקה אם קלט הוא חיובי משפט התנאי
71
פעילות 2 2 השוואת שני קלטים של מתגים משפט התנאי ifelse
73
פעילות 2 3 חישוב הנחה לפי מחיר המוצר ביטויי יחס
78
פעילות 2 4 שינוי תנאי המבצע של החנות שימוש בקשרים לוגיים
80
פעילות 2 5 ניחוש באמצעות המתגים הקדימויות של הקשרים הלוגיים
83
פעילות 2 6 צופן דושלבי קינון של משפטי
86
פעילות 2 7 הנחות לפי מחיר עוד על קינון של משפטי
90
פעילות 2 8 מציאת מקסימום באמצעות ביטוי תנאי
94
פעילות 2 9 קביעת מצב המתגים סיעוף מרובה משפט Switch
95
פעילות 3 9 חישוב שורש ולוגריתם המשפט continue
123
פעילות 3 10 בדיקת ראשוניות של מספר
125
פעילות 3 11 הדפסת לוח כפל קינון לולאות
130
פעילות 3 12 הפיכת מספר ושכפול הספרות
132
פעילות 3 13 בדיקת קלט לולאה עד קבלת קלט תקין
133
פעילות 3 14 תרגילי סיכום
135
טיפול בכמות גדולה של נתונים מערכים ומחרוזות 139 פעילות 4 1 הדפסת הקלט בסדר הפוך
139
פעילות 4 2 הדלקת נוריות לפי תבנית אתחול של מערכים
144
פעילות 4 3 אחסון סדרת מספרים אקראיים במערך
145
פעילות 4 4 חיפוש ערך בשיטת החצייה
147
פעילות 4 5 מיון מערך
150
פעילות 4 6 מציאת מספרים ראשוניים
153
פעילות 4 7 אחסון שמות במחשב מחרוזות
157
פעילות 4 8 קלט של מחרוזת והעתקה של מחרוזת
160
פעילות 4 9 פונקציות ספרייה הפועלות על מחרוזות string
162
פעילות 4 10 מערכים דוממדיים
164
פעילות 5 2 שינוי זמן האיתות פרמטרים
177
פעילות 5 7 שיפור תכנית הצופן הדושלבי הרכבת תכנית מאבני בניין
191
נספח המיפתח המקבילי והשימוש בו
269
זכויות יוצרים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי